సబ్ ఫీచర్

పరమహంస బోధామృతము

S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

143.్భగవద్భక్తి పుస్తకములను జదువుటవలన లభించునా? పంచాంగములో ఒకానొక దినమున ఇరువది దుక్కుల వాన కురి1యునని వ్రాయబడియున్నది. కాని యా పంచాంగమును మెలిపెట్టి పిండుటచే ఒక చుక్కయైనను వచ్చునా? అదేవిధమున శాస్తమ్రులలో అనేక సద్వాక్యములు ఉండవచ్చును. కాని వానిని పఠించిన మాత్రమున నెవ్వడును పారమార్థికుడు గాజాలడు. భగవద్భక్తి కలుగవలుయుననిన, నీవా శాస్తమ్రులలో చెప్పబడిన ధర్మములను అనుష్ఠింపవలయును.
144. పరమేశ్వరుని మ్రోల యుక్తి, ధీశక్తి, పాండిత్యము- ఇవేమియు కొరగావు. అచట మూగవాడు మాటలాడును, గ్రుడ్డివాడు చూచును, చెవిటివాడు వినును.
145. శాస్తమ్రులను జదివినమాత్రాన ఈశ్వరుని తత్త్వమును నిరూపంపబూనుట కేవలము కాశీపటమును జూచి కాశి యెట్టితో మరియొకరికి వర్ణింపబూనుట వంటిది.
146. ‘గంజాయి’ అను మాటను వేయిసార్లు ఉచ్ఛరించినను గంజాయియొక్క మత్తు కలుగదు. కొంచెము గంజాయి తెచ్చి నీరు మొదలగువానితో గలిపి నూఱి యా రసమును త్రాగుము; అపుడు నిజముగా నీకు నిషాకలుగును. ‘‘దేవుడా! దేవుడా’’ యని దేవులాడుటచే నేని లాభము? శ్రద్ధ్భాక్తులతో సాధన చేయుము. అపుడుదేవని దర్శనము లభించును.
147. తన పాండిత్యమును ఐశ్వర్యమును జూచుకొని గర్వపడువానికి తత్త్వజ్ఞానము లభింపజాలదు. అట్టివానితోనీవిట్లు చెప్పెదవు గాక: ‘‘ఒకానొక చోట నొక సాధువు ఉన్నాడు, చూచివత్తము, వత్తువా?’’ ఆతడేదియో సాకు చెప్పి రాజాలననును. సాధువులను, సన్న్యాసులను జూడబోవుట తనవంటి ఘనునకు తగదని భావించును. అజ్ఞానమువలన నిట్టి గర్వము కలుగును జుమీ!
148. అల్ప విద్యవంతునకుఅహంభావము ఎక్కువ. నేనొకనితో భగవంతుని గూర్చి ప్రసంగించితిని. ఆతడిట్లనెను: ‘‘ఆఁ! నాకివన్నియు తెలిసినవే!’’ అంత నేనిట్లంటిని. ‘‘్ఢల్లీకి వెళ్లి వచ్చినవాడు నేను ఢిల్లీకి వెడలితినని చాటుకొనుచు బోవునా?’’ పెద్ద మనుష్యుడెవ్వడైనను తాను పెద్ద మనుష్యుడనని చెప్పుకొనునా?’’
149. గ్రంథములు గ్రంతులు- మనలను బంధించు ముడులు; తరచుగా ఈ అర్థమే వానికి జెల్లును. గర్వమునంతయు విడిచి సత్యమును గ్రహింపవలయునను తీవ్ర వాంఛతో విడిచి సత్యమును గ్రహింపవలయునను తీవ్ర వాంఛతోజదువని యెడల గ్రంథ పఠనము దుష్పాండిత్యము, అహంభావము మొదలగువానిని బెంచును; హృదయమున నివి అనేక గ్రంథులై బాధించును.
150. బూడిదప్రోవుపై పోసిన నీరు వెంటనే ఇగిరిపోవునుగదా! గర్వమే ఈ బూడిదెప్రోవు. గర్వముతో ఉబ్బిపోవు వాని హృదయమును ప్రార్థనలును ధ్యానములును ఫలవంతములుగాజాలవు.
వాదోపవాదముల సారహీనత
151. కూజాను నీటిలో ముంచునపుడు బుడబుడమని ధ్వని చేయును. కాని నిండినతోడనే శబ్దము అణగును. అటులనే బ్రహ్మసాక్షాత్కారము పొందనివాడు బ్రహ్మమును గూర్చి లొడలొడ వ్యర్థవాదములు చేయుచుండును. సాక్షాత్కారమును బొందినవాడో, నిశ్శబ్దముగా బ్రహ్మానందము ననుభవించుచుండును.
152. పామర జనులు ధర్మమును గూర్చి బ్రహ్మాండమైన ప్రసంగములు చేయుదురు. కాని అణుమాత్రమైనను ఆచరింపరు. జ్ఞానియో, వాని యావజ్జీవము ధర్మాచరణము యొక్క స్వరూపమైయున్నను ధర్మమును గూర్చి మాటాడనే మాటాడడు.
ఇంకావుంది...
శ్రీ రామకృష్ణ బోధామృతము - పరిశోధితమగు 112 మహోపదేశములుగల
శ్రీరామకృష్ణ వాక్య రత్నాకరము - సంగ్రహ జీవిత సహితము - అనువాదకుడు: శ్రీ చిరంతనానందస్వామి