ప్రార్థన

బలవంతుడైన దేవుడు

S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

‘ఏలయనగా మనకు శిశువు పుట్టెను. మనకు కుమారుడనుగ్రహించబడెను. ఆయన భుజము మీద రాజ్యభారముండును. ఆశ్చర్యకరుడు ఆలోచనకర్త బలవంతుడైన దేవుడు నిత్యుడగు తండ్రి సమాధానకర్తయగు అధిపతి అని అతని పేరు’
-యెషయా 9:6
‘దావీదు పట్టణమందు నేడు రక్షకుడు మీకొరకు పుట్టియున్నాడు. ఈయన ప్రభువైన క్రీస్తు. దీనికిదే మీకానవాలు. ఒక శిశువు పొత్తిగుడ్డలతో చుట్టబడి యొక తొట్టెలో పండుకొని యుండుట మీరు చూచెదరని వారితో చెప్పెను’
-లూకా 2:11-12
ఈయన బాలుడుగా వచ్చాడేగాని బలవంతుడు సుమా! ఆ ప్రాంతములో గొల్లలు పస్కాను ఆచరించటానికి బలి ఇచ్చే గొర్రెలను పెంచి సిద్ధపరచేవారు. పొత్తిగుడ్డలతో చుట్టబడి యుండుట పస్కా ఆచరించటానికి సిద్ధపరచిన గొర్రెపిల్లను సూచిస్తుంది. యోహాను భక్తుడు చెప్పినట్లు, ‘ఇదిగో లోకపాపములు మోసుకొని పోవు దేవుని గొర్రెపిల్ల’ ఈ బాలుడే ఆ గొర్రెపిల్ల. బాలుడేగాని లోక పాపములన్నిటిని మోసుకుపోవటానికి వచ్చిన బలవంతుడు.
ప్రాణాలు తీయటం బలముకాదు. పాపాలు కడిగి ప్రాణాలు పోయటం నిజమైన బలము. లోకాన్ని బ్రతికించటానికి ప్రాణాలిచ్చి, మరణపు ముల్లు నించి మృత్యుంజయుడై తిరిగి లేచిన బలవంతుడు యేసు ప్రభువు. దౌర్జన్యం చేశారు. వధించారు. అయినా నోరు తెరువక వధకు తేబడిన గొర్రెవలె వౌనముగా ఉండిన బలవంతుడు.
ఆయన చిందించిన అమూల్యమైన రక్తముచేత అనగా నిర్దోషమును నిష్కళంకమునగు గొర్రెపిల్ల వంటి క్రీస్తు రక్తముచేత లోకానికి పాప విమోచనము కలిగింది. నీతి విషయమై మనము జీవించునట్లు ఆయన తానే తన శరీరమందు మన అందరి పాపములను సిలువ మీద మోసెను. ఈ సంగతి నమ్మిన వారి పాపాలు కొట్టివేయబడతాయన్నదే శుభవార్త. ఆయన పొందిన గాయములచేత మనకు స్వస్థత కలుగుతుంది.
ఆకాశ మహాకాశములు పట్టజాలనివాడై యుండి పసిబాలునిగా మనుష్య కుమారునిగా తగ్గించుకోవటం. శిష్యుల పాదాలు కడిగేటంతగా తగ్గించుకోవటం ఆయన మహాబలము.
ఒక్కమాటలో సర్వాన్ని సృష్టించిన దేవుడు - చనిపోయిన వారిని బ్రతికించిన దేవుడు దెయ్యాలను వెళ్లగొట్టిన ప్రభువు రోగాలను బాగుచేసే బలవంతుడు. ఆశీర్వదించి అభివృద్ధి చేసి రక్షించి భద్రపరచే దేవుడు. నీ కొరకు నా కొరకు ప్రాణం పెట్టటానికి, కొరడా దెబ్బలు తినటానికి, చేతులలో కాళ్లలో మేకులు కొట్టించుకోవటానికి తలకు ముళ్ల కిరీటం పెట్టించుకోవటానికి రక్తము చిందించటానికి ధైర్యముతో సిలువకెక్కిన బలవంతుడు. మొదటి ఆదాము నుండి రాబోయే తరాల వారి పాపాలన్నీ భరించి వాటిని సిలువలో ఆయన శరీరమందు కొట్టివేసి లోకానికి విముక్తిని ఇచ్చిన బలవంతుడే ఈ పొత్తిగుడ్డలలో చుట్టబడి పశువుల తొట్టెల పరుండియున్న బలవంతుడైన దేవుడు.
‘రక్షకుడు మీకొరకు పుట్టియున్నాడు. ఈయన ప్రభువైన క్రీస్తు’ అని ఎన్నో వందల సంవత్సరాల ముందు ప్రవచించారు. రెండువేల సంవత్సరాల క్రితం ఈ ప్రవచనం నెరవేరింది. రక్షకుడు అంటే తెలివిగలవాడు బలముగలవాడు జ్ఞానము గలవాడు అన్ని విషయాలు తెలిసినవాడై ఉండాలి. మానవ లోకమంతా సాతానుని చేతిలో బందీలై యున్నారు. ఏదో ఒక పాపము చేసి సాతాను బంధకాలలో జీవిస్తున్నారు. పాపము చేస్తున్న సంగతి తెలిసినా బయటపడే మార్గము లేక సర్దుకుపోతున్నాడు. తినగ తినగ చేదు కూడా తీపిగా ఉన్నట్టు పాపాలకు అలవాటై పోయారు. ఇంకా కొంతమంది తప్పుల నుండి అప్పుల నుండి బయటపడాలని నీతిగా న్యాయంగా బ్రతకాలని ఆశ కలిగి ఉన్నారు. ఈ అంధకార జీవితాల నుండి బయటకు రావాలని ఉంది. క్రీస్తు వెలుగై యున్నాడు. లోకములోనికి వచ్చి ప్రతి మనుషుని వెలిగించుచు లోకములో ఉన్న చీకటిని పారద్రోలేటంత బలవంతుడే ఈ బాలుడుగా జన్మించిన క్రీస్తు.
తన బలము వలన ఆయన సముద్రమును రేపును. బలమునే నడికట్టుగా కట్టుకొనిన వాడై తన శక్తిచేత పర్వతములను సిద్ధపరచువాడు. వేటకాని ఉరిలో నుండి ఆయన నిన్ను విడిపించును. నాశనకరమైన తెగులు రాకుండా నిన్ను రక్షించును. విస్తార జలముల ఘోష కంటెను బలమైన తరంగముల కంటెను ఆకాశము నందు యెహోవా బలిష్టుడు. దీర్ఘశాంతుడు మహాబలము కలవాడు. ఆయన దోషులను నిర్దోషులుగా ఎంచడు. యెహోవా తుఫానులోను సుడిగాలిలోను వచ్చువాడు. మేఘములు ఆయనకు పాదధూళిగా ఉన్నవి. ఆయన సముద్రమును గర్జించి ఆరిపోజేయును. నదులన్నిటిని ఎండిపోచేయును. ఆయనకు భయపడి పర్వతములు కంపించును. కొండలు కరిగిపోవును. ఆయన కోపము అగ్నివలె పారును. ఆయన కొండలను కొట్టగా అవి బద్దలగును. అగ్నిగుండముల నుండి తప్పించగలడు. సింహపు నోళ్లు మూయించగలడు. ఆకాశమును మూసివేసి వానలు పడకుండా చేయగలడు. ఆయన ఆజ్ఞ ఇయ్యగా జలరాసులు ఆకాశ మండలములో పుట్టును. భూమ్యాంత భాగములలో నుండి ఆయన ఆవిరి ఎక్కజేయును. వర్షము కలుగునట్లుగా మెరుపులు పుట్టించును. మహత్యమును ప్రభావమును ధరించినవాడు. వస్తమ్రువలె వెలుగును కప్పుకొన్నవాడు. తెరను పరచినట్లు ఆకాశ విశాలమును పరచినవాడు. సముద్రములో త్రోవ కలుగజేయువాడు. వడిగల జలములలో మార్గము కలుగజేయువాడు.
ఆకాశములో తనకై మేడ గదులు కట్టుకొనువాడు. ఆకాశ మండలమునకు భూమిపై పునాదులు వేసిన వాడు. సముద్ర జలములను పిలిచి వాటిని భూమి మీద ప్రవహింపజేయువాడు. సముద్ర జలములను రాశిగా కూర్చువాడు. అగాధ జలములను కొట్లలో కూర్చువాడు. మేఘము వస్తమ్రుగాను గాడాంధకారమును పొత్తిగుడ్డగా చుట్టిన దేవుని బలము ఎంతైనది మనకు అంతుపట్టదు. శూన్యముపైకి ఉత్తర దిక్కుననున్న ఆకాశ విశాలమును ఆయన పరచెను. శూన్యములో భూమిని వ్రేలాడచేసిన శక్తిమంతుడు. మేఘములు చినిగి పోకుండా, మేఘములలో నీటిని దాచెను. ఆయన తన బలముచేత బలవంతులను కాపాడుచున్నాడు. కొందరు ప్రాణమును గూర్చి ఆశ విడిచినను వారు మరల బాగుపడుదురు. తన బలము వలన ఆయన సముద్రమును రేపును. అధికారమును భీకరత్వమును ఆయనకి తోడైయున్నవి. ఆయన బలమును ఎరిగిన దావీదు మహారాజు వ్రాసిన 14వ అధ్యాయములో, యెహోవా నా బలమా నేను నిన్ను ప్రేమించుచున్నాను. నా శైలము నా కోట నన్ను రక్షించువాడు నా కేడెము నా శృంగము నా ఉన్నత దుర్గము మరణపు ఉరుల నుండి తప్పించే బలమైన దేవుడని.
ఈయన బలమెరిగి.. ఈ మహాబలవంతుడైన దేవుని ఆశ్రయిస్తే, ఆయన చాటుకు వస్తే వేటకాని ఉరిలో నుండి విడిపిస్తాడు. నాశనకరమైన తెగులు రాకుండా కాపాడతాడు. తన రెక్కలతో నిన్ను కప్పుతాడు. ఆయన రెక్కల క్రింద నీకు ఆశ్రయము కలుగును. రాత్రివేళ కలుగు భయమునకైనను పగటివేళ ఎగురు బాణమునకైనను చీకటిలో సంచరించు తెగులునకైనను మధ్యాహ్నమందు పాడుచేయు రోగమునకైనను నీవు భయపడకు యుందువు. నీ ప్రక్కను వేయి మంది పడినను నీ కుడిప్రక్క పది వేల మంది కృంగినను అపాయము నీ యొద్దకు రాదు. ఏ తెగులు నీ గుడారమును సమీపించదు. నీ మార్గములన్నింటిలో నిన్ను కాపాడుటకు ఆయన నిన్ను గూర్చి తన దూతలకాజ్ఞాపించును.
బలవంతుడైన ఈ దేవుని ప్రేమించి ఆయనను ఎరిగి, ఆశ్రయించిన వారిని ఘనపరచును. తోడై ఉంటాడు. శ్రమ నుండి తప్పిస్తాడు గొప్ప చేస్తాడు దీర్ఘాయువు చేత తృప్తిపరుస్తాడు. రక్షణ ఇస్తాడు. శ్రీరక్షకుండు జన్మించిన ఈ దినాలలో బలవంతుడు రక్షకుడునైన యేసుక్రీస్తును చేరి పూజించి సాగిలపడి కానుకలిచ్చి, ఆయన బలమైన ఆశీర్వాదము పొందుకునే భాగ్యము పరిశుద్ధాత్ముని ద్వారా మనకందరికి కలుగును గాక. ఆమేన్

-మద్దు పీటర్ 9490651256