S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

నేర్చుకుందాం

08/03/2018 - 19:27

దాశరథి శతకం
*
ఉ. రంగదరాతిభంగ ఖగరాజతురంగ విపత్పరంపరో
త్తుంగతమఃపతంగ, పరితోషితరంగ, దయాంతరంగ, స
త్సంగ, ధరాత్మజాహృదయసారసభృంగ, నిశాచరాబ్జమా
తంగ శుభాంగ భద్రగిరి దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ

08/02/2018 - 19:04

చ.అగణిత సత్యభాష, శరణాగతపోష, దయాలసజ్‌ఝరీ
విగతసమస్తదోష, పృథివీసురతోష, త్రిలోకపూతకృ
ద్గగనధునీమరందపదకంజవిశేష, మణిప్రభాధగ
ద్ధగితవిభూష, భద్రగిరిదాశరథీ, కరుణాపయోనిధీ

08/01/2018 - 19:13

ఉ.రామ, విశాలవిక్రమపరాజితభార్గవ రామ, సద్గుణ
స్తోమ, పరాంగనావిముఖసువ్రతకామ, వినీలనీరద
శ్యామ, కకుత్స్ద వంశకలశాంబుధిసోమ, సురారిదోర్బలో
ద్దామవిరామ, భద్రగిరి దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ.

07/31/2018 - 19:41

దాశరథి శతకం

ఉ.శ్రీ రఘురామ చారుతులసీదలదామ శమక్షమాదిశృం
గారగుణాభిరామ త్రిజగన్నుతశౌర్యరమాలలామ దు
ర్వారకబంధరాక్షసవిరామ జగజ్జనకల్మషార్లవో
త్తారకనామ భద్రగిరి దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ.

07/30/2018 - 18:53

నరసింహ శతకం

07/29/2018 - 22:30

నరసింహ శతకం

07/27/2018 - 20:48

సీ॥ లక్ష్మీశ! నీ దివ్య లక్షణ గుణములు
వినఁజాలకెప్పుడు వెఱ్ఱినైతి
నా వెఱ్ఱి గుణములు నయముగా ఖండించి
నన్ను రక్షింపుమో నళిననేత్ర!
నిన్ను నే నమ్మితి నితరదైవముల నే
నమ్మ లేదెప్పుడు నాగశయన!
కాపాడినను నీవె కష్టపెట్టిన నీవె
నీ పాద కమలముల్ నిరతమేను
తే॥ నమ్మియున్నాను నీ పాదనళినభక్తి
వేగ దయచేసి రక్షించు వేదవేద్య!

07/26/2018 - 18:39

సీ॥ కూర్మావతారమై కుధరంబు క్రిందను
గోర్కెతో నుండవా కొమరు మిగుల!
వరహావతారమై వనభూములనుజొచ్చి
శిక్షింపవా హిరణ్యాక్షు నపుడు!
నరసింహమూర్తివై నరభోజను హిరణ్య
కశిపునిఁద్రుంపవా క్రాంతిమీర!
వామనరూపమై వసుధలో బలిచక్ర
వర్తినణంపవా వైరమూని!
తే॥ ఇట్టి పనులెల్లఁ జేయఁగా నెవ్వరికిని
దగును నరసింహ! నీకె గాఁదగును గాక!
భూషణవికాస! శ్రీ్ధర్మపుర నివాస!

07/25/2018 - 18:56

సీ॥ మత్స్యావతారమై మడుగులోపలఁజొచ్చి
సోమకాసురుఁ ద్రుంచి చోద్యముగను
దెచ్చి వేదములెల్ల దేవభూసురులకు
మెచ్చి ఇచ్చితి వీవు మేలునొంద
నా వేదములనియ్య నాచార నిష్ఠల
ననుభవించుచు నుందు రవనిసురులు
సకల పాపంబులు సమసిపోవునటంచు
మనుజులందరు నీదు మహిమఁదెలిసి
తే॥ యుందురిటువంటి వారు నీ యునికిఁ దెలియు
వారలకు వేగ మోక్షంబు వచ్చు ననఘ!

07/24/2018 - 19:02

సీ॥ దనుజ సంహర! చక్రధర! నీకు దండంబు,
ఇందిరాధిప! నీకు వందనంబు,
పతితపావన! నీకు బహు నమస్కారముల్,
నీరజాతదళాక్ష! నీకు శరణు,
వాసవార్చిత! మేఘవర్ణ! నీకు శుభంబు,
మందరధర! నీకు మంగళంబు
కంబుకంధర! శార్‌ఙ్గకర! నీకు భద్రంబు
దీనరక్షక! నీకు దిగ్విజయము
తే॥ సకల వైభవములు నీకు సార్వభౌమ!
నిత్యకళ్యాణములు నగు నీకు నెపుడు,
భూషణ వికాస! శ్రీ్ధర్మపుర నివాస!

Pages