S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

నేర్చుకుందాం

03/07/2018 - 21:47

సీ॥ విద్య నేర్చితినంచు విఱ్ఱవీగఁగ లేదు
భాగ్యవంతుఁడనంచుఁ బలుక లేదు
ద్రవ్యవంతుఁడనంచుఁ దఱచు నిక్కఁగలేదు
నిరతదానములైన నెఱపలేదు
పుత్రవంతుఁ డనంచు సంతసింపఁగ లేదు
భృత్యవంతుడనంచుఁ బొంగలేదు
శౌర్యవంతుడనంచు సంతసింపఁగ లేదు
కార్యవంతుడనంచుఁ గడపలేదు
తే॥ నలుగురికి మెప్పుగానైన నడవలేదు
నలినదళనేత్ర! నిన్నునే నమ్మినాను
భూషణవికాస! శ్రీ్ధర్మపుర నివాస!

03/06/2018 - 21:21

మైకంలో ఉన్నాను.. మైమరచి ఉన్నాను
మోహంలో ఉన్నాను.. వౌనంగా ఉన్నాను
కళ్లప్పగించి కనికట్టు చూస్తున్నాను.

03/06/2018 - 21:18

నరసింహ శతకం

03/05/2018 - 22:01

నరసింహ శతకం

03/05/2018 - 02:08

సీ॥ నిగమాది శాస్తమ్రుల్ నేర్చిన ద్విజుఁడైన
యజ్ఞకర్తగు సోమయాజియైన
ధరణిలోపల ప్రభాతస్నానపరుఁడైన
నిత్యసత్కర్మాది నిరతుఁడైన
నుపవాస నియమంబు నొందు సజ్జనుఁడైన
గాని వస్తమ్రుఁగట్టు ఘనుఁడునైన
దండి షోడశ మహదానపరుండైన
సకల యాత్రలు సల్పు సరసుఁడైన
తే॥ గర్వమునఁగష్టపడి నిన్నుఁ గానకున్న
మోక్షసామ్రాజ్యమొందఁడు మోహనాంగ!
భూషణవికాస శ్రీ్ధర్మపుర నివాస!

03/02/2018 - 22:04

సీ॥ పంజరంబునఁ గానిఁ బట్టియుంచిన లెస్స
పలుకునే వింతైన చిలుకపలుకు
గార్ధ్భంబును దెచ్చి కళ్లెమింపుగ వేయ
తిరుగునే గుఱ్ఱంబు తీరుగాను
ఎనుపపోతును మావటటీడు శిక్షించిన
నడచునే మదవారణంబు వలెను
పెద్ద పిట్టకు మేతఁబెట్టి పెంచినఁగ్రొవ్వి
సాగునే వేటాడు డేగవలెను
తే॥ కుజనులను దెచ్చి నీ సేవకొరకుఁ బెట్ట
వాంఛతోఁజేతురే భక్తవరుల వలెను

03/01/2018 - 22:02

నరసింహ శతకం
*
సీ॥ నీ భక్తులను కండ్లనిండఁ జూచిన రెండు
చేతుల జోహారు సేయువాఁడు
నేర్పుతో నెవరైన నీ కథల్ చెప్పంగ
వినయమందుచుఁ జాల వినెడువాఁడు
తన గృహంబునకు నీ దాసులు రాఁజూచి
పీటపైఁ గూర్చుండఁ బెట్టువాఁడు
నీ సేవకుల జాతి నీతులెన్నక చాల
దాసోహమని చేరఁదలఁచువాఁడు
తే॥ పరమభక్తుండు ధన్యుండు భానుతేజ
వానిఁగనుగొన్న పుణ్యంబు వసుధలోన

03/01/2018 - 00:58

నరసింహ శతకం
*
సీ॥ నరసింహ! నాతండ్రి ననే్నలు ననే్నలు
కామితార్థములిచ్చికావు కావు
దైత్య సంహర! చాల దయయుంచు దయయుంచు
దీనపోషక! నీవె దిక్కు దిక్కు
రత్నభూషితవక్ష! రక్షింపు రక్షింపు
భువనరక్షక! నన్నుఁ బ్రోవు బ్రోవు
మారకోటి స్వరూప! మన్నించు మన్నించు
పద్మలోచన! చేయి పట్టు పట్టు
తే॥ సురవినుత! నేను నీచాటు జొచ్చినాను

02/27/2018 - 21:06

నరసింహ శతకం
*
సీ॥ పరుల ద్రవ్యము మీఁద భ్రాంతినొందిన వాఁడు
పరకాంతల కపేక్ష పడెడివాఁడు
అర్థుల విత్తంబు లపహరించెడి వాఁడు
దాన మియ్యంగ వద్దనెడివాఁడు
సభలలోపల నిల్చి చాడి చెప్పెడివాఁడు
పక్షపు సాక్ష్యంబు పలుకు వాఁడు
విష్ణు దాసులఁ జూచి వెక్కిరించెడివాఁడు
ధర్మసాధులఁ దిట్టఁదలఁచువాఁడు
తే॥ ప్రజల, జంతుల హింసించు పాతకుండు

02/26/2018 - 21:51

నరసింహ శతకం
*
సీ॥ సాధుసజ్జనులతో జగడ మాడినఁగీడు
కవులతో వైరంబుఁ గాంచఁ గీడు
పరమదీనులఁజిక్కఁబట్టి కొట్టినఁ గీడు
భిక్షుకులను దుఃఖపెట్టఁగీడు
నిరుపేదలను జూచి నిందఁజేసినఁగీడు
పుణ్యవంతులఁదిట్ట బొసగుఁ గీడు
సద్భక్తులను దిరస్కారమాడినఁగీడు
గురునిద్రవ్యము దోచుకొనినఁగీడు
తే॥ దుష్టకార్యము లొనరించు దుర్జనులకు
ఘనతరంబైన నరకంబు గట్టుముల్లె

Pages