S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

నేర్చుకుందాం

12/13/2018 - 19:27

దివిజక్ష్మారుహ ధేను రత్న ఘనభూతిన్ ప్రస్ఫురద్రత్న సా
నువు నీ విల్లు; నిధీశ్వరుండు సఖుఁ డర్ణోరాశి కన్య విభుం
డు విశేషార్చకుఁ డింక నీ కెన ఘనుండున్ గల్గునే? నీవు చూ
చి విచారింపవు; లేమినెవ్వడుడుపున్? శ్రీకాళహస్తీశ్వరా!

12/12/2018 - 18:44

స్వామిద్రోహము చేసి వేరొకనిఁ కొల్వన్ బోతినో? కాక నే
నీ మాట ల్విననొల్ల కుండితినో? నినే్న దిక్కుగాఁ జూడనో?
యేమీ, యిట్టి వృధాపరాధినగు న న్నీ దుఃఖవారాశి వీ
చీ మధ్యంబున ముంచి యుంపదగునా? శ్రీకాళహస్తీశ్వరా

12/11/2018 - 18:49

భవకేళీ మదిరా మదంబున మహా పాపాత్ముడై వీడు న
న్ను వివేకింప డటంచు నన్ను నరకార్ణోరాశి పాలైనఁ బ
ట్టవు, బాలుండొక చోట నాటతమితోడన్ సూతఁ గూలంగఁ దం
డ్రి విచారింపక యుండునా! కటకటా! శ్రీకాళహస్తీశ్వరా!

12/06/2018 - 19:31

శ్రీ విద్యుత్కలితాజవంజన మహాజీమూత పాపాంబు ధా
రా వేగంబున మన్మనోబ్జ సముదీర్ణత్వంబుఁ గోల్పోయితిన్
దేవా! నీ కరుణా శరత్సమయ మింతేచాలు; చిద్భావనా
సేవన్ దామర తంపరై మనియెదన్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా!

12/05/2018 - 19:46

ఏ వేదంబు బఠించె లూత, భుజగంబే శాస్తమ్రుల్చూచె దా
నే విద్యాభ్యసనంబొనర్చె గరి, చెంచే మంత్రమూహించె, బో
ధావిర్భావనిధనముల్ చదువులయ్యా! కావు! మీ పాద సం
సేవాసక్తియే కాక జంతుతతికిన్ శ్రీకాళహస్తీశ్వరా!

12/04/2018 - 19:11

ఓం తారకాయ నమః
గర్భవాసము నుండి భూగర్భమునకు
మధ్య మోహశోకాలలో మనిషి నలిగి
పోవువేళలో ఓంకార పుణ్యమొసగి
‘తారకుండ’యి తనలోనె దాచు భవుడు
ఓం పరమేశ్వరాయ నమః
అఖిల జగముల సృష్టించి ఆదరించి
అంతమును చేసి మోకంబు నందజేయు
దేవతా సార్వభౌముడు దీర్ఘజటుడు
సందియము లేదిక ‘పరమేశ్వరుండు’ హరుడె

12/02/2018 - 22:02

ఓం అవ్యక్తాయ నమః
బయటికేమీ తెలియని రూపమును కలిగి
ప్రాణికోటి ఎక్కడినుండి వచ్చి దేని
లో లయమగునో? ఆ లింగ లీల యేమొ?
కనుక ‘అవ్యక్తుడ’య్యె ముక్కంటి సామి
ఓం సహస్రాక్షాయ నమః
రంధ్రముల కుండ బోర్లింప ప్రమిద పైన
కన్నములనుండి ప్రసరించు కాంతి వోలె
నరుని జ్ఞానేంద్రియాలలో హరుని కాంతి
వచ్చు నతడె ‘సహస్రాక్షు’డిచ్చు వరము
ఓం అపవర్గప్రదాయ నమః

11/30/2018 - 18:52

ఓం పూషదంతభిదే నమః
పూష యనెడి ఆదిత్యుడు పోయి దక్ష
యజ్ఞమున శివనింద జేయంగ జూచి
ఇనుని పళ్ళూడగొట్టె చండీశ్వరుండు
‘పూషదంతభిద’ని పేరుపొందె శివుడు
ఓం దక్షాధ్వరహరాయ నమః
శంకరుడులేని దక్షయజ్ఞంబు నందు
బిడ్డ సతినవమానించె పితరుడపుడు
యోగవహ్నిని సతి మండిపోవ శివుడు
వీరభద్రుడై యజ్ఞమ్మువిరుగ వైచె
అటుల ‘దక్షాద్వరహరా’ఖ్యుడెయ్య నతడు
ఓం హరాయ నమః

11/29/2018 - 19:23

ఓం పశుపతయే నమః
భూమిపై చరించెడి పురుగు మొదలు
నీటిలో చలించెడి చిన్న నీటి గుర్ర
మాకసమున స్వేచ్ఛగ సాగు కాకివరకు
అన్నిటికి ‘పశుపతి’ నాముడంతరాత్మ
ఓం దేవాయ నమః
చీకటన్నది గుడ్డిది, చెడుపునాది
దాని రూపమజ్ఞాన దుర్దానవతయె,
తిమిరమును చీల్చు మిహిర సందీప్తి యగుచు
‘దేవ’ యను పేరు జపియింతు భావమందు
ఓం మహాదేవాయ నమః

11/28/2018 - 19:45

ఓం భీమాయ నమః
ఎవడు శాసనంబును సేయ ఎదురురేదొ
ఎవని గని సురుల్ భక్తి పూజించు చుంద్రు
మృత్యువైనను భృత్యుడౌ మేటి బలుడు
‘్భము’డైన దక్షారామ ధాము దలతు
ఓం పరశుహస్తాయ నమః
చేత గండ్ర గొడ్డలి ధరించిన కపాలి
నరుని కలిభవ పాశమున్ నరుకువాడు
మన పశుత్వము తెగవేసి తన లోకలుపు
‘పరశుహస్త’ శివపథము వదలనెపుడు
ఓం మృడాయ నమః
అమృతము నొసంగ గరళము నాహరించె

Pages