Others

అమరకోశం

S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

అమ్భుభృత్ = అంభు+ భృత్నీరు + కలిగి ఉండేది మేఘం,; ఘనః= బరువైన నీటి బిందువులు ఉన్న మేఘం, జీమూత = మేఘం ; ముదిర = మేఘం; జలముక్ =చెదురుమొదురుగా పడుతున్న వాన, ధూమయోని= పొగ మంచు, కాదంబిని= క్రమములో ఉన్న మేఘములు;
మేఘమాలా= మేఘ +మాలా = మేఘ+ దండ = మేఘముల యొక్క దండ, మెగాద్భవే= మేఘములలో ఉన్న నీరు , అభ్రియమ్= మేఘమునకు సంబంధించినది.
87 88 శ్లోకములు
స్తనితం గర్జితం మేఘ నీర్ఘోషే రసితా’ది చ
శంపాశతహృదాహ్రాదిన్యైరావత్యః క్షణప్రభా
తడిస్తౌదామిని విద్యుచ్చంచలా చపలా
స్ఫూర్జ్థుర్వర్జనిర్ఘోషో మేఘ జ్యోతిరిరమ్మదః
సనితం=పెద్ద ధ్వని, గర్జితం= గర్జించేధ్వని,రసితం= ప్రతిధ్వనించే పెద్ద ధ్వనులు; మేఘ నిర్ఘోషి=మేఘ= నిర్ఘోష= మేఘము+బడబడ ధ్వనులు = మేఘముల నుండి వచ్చే బడబడ మనే ధ్వనులుశంపా= మెరుపులు, శతహ్రాద = శత +హ్రాద= వంద ధ్వనులతో కూడిన మెరుపు = వంద ధ్వనులతో కూడిన మెరుపు, హ్రాదిని = ఇంద్రున ఆయుధమైన శక్తి తో సమానమైన మెరుపు కలిగినది.; ఐరావతి= ఇంద్రుని గజమైన ఐరావతము అంత శక్తి కలిగిన మెరుపు; క్షణప్రభ=క్షణ+ప్రభ=క్షణం +మెరుయుట=క్షణంలో మెరుయుట, తడిత= మెరుపు ప్రభావంతమగుట; సౌధామిని= మెరుపు,విద్యుత్ = మెరుపు, చంచలా= మెరుపు,చపలా=మెరుపు;
స్ఫురజతు= ఉరుములు ఫెళఫెళ పడుట,; వజ్రనిర్ఘష= వజ్ర నిశే్చషః= పిడుగు పడుట,; మేఘ జ్యోతిః= మేఘమునందు తేజస్సు, ఇర్రమ్మడ= మేఘము నందు తేజస్సు;
89,90 శ్లోకములు
ఇంద్రాయుధం శక్రధనుస్తదేవ ఋజు రోహితం
వృష్టివర్షం తద్విఘతే’ వగ్రాహౌసవౌ
ధారాసంపాతా ఆశారః శీకరోంబుకణాః స్మృతాః
వర్శో పలస్తు కరకా మేఘ చనే్న స్ని దుర్దినం
ఇంద్రాయుధం= ఇంద్రా +ఆయుధం= ఇంద్రుడు +్ధనుస్స= ఇంద్ర ధనుస్సు, శక్రధనుస్=శక్ర+ ధనుస్ =శక్తవంతమైన ధనస్సు =ఇంద్ర ధనస్సు ; దేవరుజురోహితమ్ =్ధృడముగా ఉన్న చక్కని ఇంద్రుని ధనస్సు, వృష్టి= పెద్ద వర్షం; వర్షం =వాన, తత్విసుత= కరువు అవగ్రః = కరువు. ధారాసంపాత= ధారగా కురుసే వర్షం ; ఆసారః=జడివాన; శీకరః= ముసురు; అంబుకణః= తుంపురులు, ;వర్శోఫలః =వడగళ్లు,; కరక= వడగండ్లు, మేఘచనే్న = మేఘము చేత కప్పబడిన ; అహ్ని = పగలు ;దుర్దినం= మేఘావృతమైనరోజు
91,92 93 శ్లోకములు
అంతర్ధా వ్యవధా పుంసి త్వంతర్ధిరపవారణం
అపిధాన తిరోధానపిధాన చ్చాదనానిచ

ఇంకా ఉంది

తీగవరపు వనజ 7382762152