S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

ప్రార్థన

12/11/2019 - 22:27

యెష్షయి మొద్దు నుండి చిగురు పుట్టును. దాని వేరుల నుండి అంకురము ఎదిగి ఫలించును - యెషయా 11:1.
ఈ ప్రవచనము వ్రాసిన తరువాత సుమారు 700 సంవత్సరాలకు నెరవేరింది. సమాధాన సామ్రాజ్యానికి చిగురు మొదలైంది. క్రీస్తు - నీతి సూర్యుడు జన్మించెను.

11/24/2019 - 21:46

యెహోవా యందు భయభక్తులు గలవారి చుట్టు ఆయన దూత కావలియుండి వారిని రక్షించును. - కీర్తనలు 34:7.

11/16/2019 - 21:59

నా ప్రభువా! యెహోవా, ఇంతగా నీవు నన్ను హెచ్చించుటకు నేనెంతటి వాడను? నా కుటుంబము ఏపాటిది? - 2 సమూయేలు 7:18.

11/08/2019 - 18:45

ఎవరైనను క్రీస్తు నందున్న యెడల వారు నూతన సృష్టి; పాతవి గతించెను. ఇదిగో క్రొత్తవాయెను. - 2 కొరింథీ 5:17

11/01/2019 - 19:30

తన అతిక్రమములకు పరిహారము నొందిన వాడు తన పాపమునకు ప్రాయశ్చిత్తము నొందినవాడు ధన్యుడు. యెహోవా చేత నిర్దోషి అని యెంచబడిన వాడు ఆత్మలో కపటము లేనివాడు ధన్యుడు - కీర్తనలు 32:1-2.

10/25/2019 - 19:12

మీరు లోకమనకు వెలుగై యున్నారు. కొండ మీద పట్టణము మరుగై యుండనేరదు. మనుష్యులు దీపము వెలిగించి కుంచము క్రింద పెట్టరు కాని అది ఇంటనుండు వారికందరికి వెలుగిచ్చుటకై దీప స్తంభము మీదనే పెట్టుదురు
- మత్తయి 5:14-15

10/18/2019 - 19:39

‘అంత్యదినములలో అపాయకరమైన కాలములు వచ్చునని తెలిసికొనుము. ఏలాగనగా మనుష్యులు స్వార్థప్రియులు ధనాపేక్షులు బింకములాడువారు అహం కారులు దూషకులు తల్లిదండ్రులకు అవిధేయులు కృతజ్ఞత లేనివారు అపవిత్రులు! అనురాగ రహితులు అతిద్వేషులు అపవాదకులు అజితేంద్రియులు క్రూరులు సజ్జనద్వేషులు ద్రోహులు మూర్ఖులు గర్వాంధులు దేవుని కంటె సుఖానుభవము నెక్కువగా ప్రేమించువారు.

10/11/2019 - 19:13

యెహోవా మన తండ్రి. యేసు ప్రభువు మన అన్న. మోక్ష నగరు మన పుట్టిల్లు. ముఖ్యదూతల్ మన స్నేహితులు. అబ్రహాము దావీదు మొదలైన వరభక్తాగ్రేసరులు మన చుట్టాలు. తనువు బలి పెట్టెను మన యేసన్న. తప్పుల్విడగొట్టెను మన తండ్రి.

10/04/2019 - 19:58

నేను నిజమైన ద్రాక్షావల్లిని, నా తండ్రి వ్యవసాయకుడు - యోహాను 15:1.
నా యందు నిలిచి యుండుడి మీ యందు నేనును నిలిచియుందును. తీగ ద్రాక్షావల్లిలో నిలిచి యుంటేనే గాని తనంతట తానే యేలాగు ఫలింపదో, ఆలాగే నా యందు నిలిచి యుంటేనే కాని మీరు ఫలింపరు. ద్రాక్షావల్లిని నేను. తీగెలు మీరు. ఎవడు నాయందు నిలిచియుండునో నేను ఎవని యందు నిలిచియుందునో వాడు బహుగా ఫలించును. నాకు వేరుగా ఉండి మీరేమియు చేయలేరు.

09/27/2019 - 20:26

ఆయన మన సమాధానమై యుండి మీకును మాకును ఉండిన ద్వేషమును, అనగా విధిరూపకమైన ఆజ్ఞలుగల ధర్మశాస్తమ్రును తన శరీరమందు కొట్టివేయుట చేత మధ్య గోడను పడగొట్టి మన ఉభయులను ఏకము చేసెను. -ఎఫె. 2:14

Pages