S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

ప్రార్థన

10/12/2018 - 18:48

మానవత్వం మసిబారింది. దేవుని వెలుగును గ్రహించలేనంతగా మసిబారింది. దేవుని అమూల్యమైన ప్రేమను పట్టించుకునే పరిస్థితిలో లేదు. అంధకారంలో కొట్టుకొని పోతోంది. దేవుడూ వద్దూ.. దేవుని ప్రేమా వద్దూ అంటూ చివరకు దేవుడెవరు? అనే స్థితికి మానవత్వం దిగజారింది. తల్లిదండ్రులెవరు? వారేం చేశారు? నా కష్టమే నన్నీ స్థితికి తెచ్చింది. కనుక నా ప్రాణమా!

10/05/2018 - 18:58

‘నలువది దినములు నలువది రాత్రులు ఉపవాసముండిన పిమ్మట ఆయన ఆకలిగొనగా సాతాను ఆయన యొద్దకు వచ్చి - నీవు దేవుని కుమారునివైతే ఈ రాళ్లు రొట్టెలగునట్లు ఆజ్ఞాపించుమనెను. శరీర ధారియై ఈ లోకములోనికి వచ్చిన యేసు ప్రభువుకు - పుట్టినప్పటి నుండి శోధనలు ఎదురౌతూనే ఉన్నాయి. అవి చిన్నవి కావొచ్చు. పెద్దవి కావొచ్చు. వాటినన్నిటిని జయించి మనకు ఒక మాదిరిని చూపించాడు ప్రభువు’ - మత్తయి 4:2-10.

09/28/2018 - 18:21

‘యేసు ప్రభువు నమ్మదగినవాడు. ఆయన మిమ్మును స్థిరపరచి దుష్టత్వము నుండి కాపాడును. మనుషులు నమ్మదగని వారైనను ప్రభువు నమ్మదగినవాడు. వాగ్దానము చేసిన వాడు. నమ్మదగినవాడు. ముదిమి వచ్చువరకు నిన్ను ఎత్తికొనువాడను నేనే. తలవెంట్రుకలు నెరయు వరకు నిన్ను ఎత్తికొను వాడను నేనే. నేనే చేసి యున్నాను. చంకపెట్టుకొను వాడను నేనే. నిన్ను ఎత్తికొనుచు రక్షించువాడను నేనే.’ - 2 థెస్సలొనికయులకు 3:3

09/21/2018 - 19:56

‘మంచి కాపరి గొఱ్ఱెల కొరకు తన ప్రాణము పెట్టును’ - యోహాను 10:11.

09/14/2018 - 19:22

‘ఈయన ఎట్టివాడో; ఈయనకు గాలియు సముద్రమును లోబడుచున్నవ’ని చెప్పుకొనిరి. -మత్తయి 8:27. సముద్రము మీద తుఫాను లేచినప్పుడు శిష్యులు ఉన్న దోనె అలల చేత కప్పబడినప్పుడు శిష్యులు భయభ్రాంతులై రక్షించమని ప్రభువును అడిగినప్పుడు యేసు గాలిని సముద్రమును గద్దింపగా అవి మిక్కిలి నిమ్మళమాయెను. గాలి సముద్రము భూమి ఆకాశము సూర్యచంద్రులు చెట్లు పక్షులు జంతువులు మాత్రమే కాదు సర్వసృష్టి ఆయన మాట వింటున్నాయి.

09/07/2018 - 19:12

‘స్ర్తి తన గర్భమున పుట్టిన బిడ్డను కరుణింపకుండ తన చంటిపిల్లను మరచునా? వారైన మరచుదురు గాని నేను నిన్ను మరువను.’ -యెషయా 49:15
దేవుని ప్రేమ శాశ్వతమైనది. దేవుడు ప్రేమాస్వరూపి. ప్రేమలేని వారు దేవుని ఎరుగరు. అలాగని లోకములో ప్రేమ లేదని కాదు. కాని ఈ లోక ప్రేమలు మారుతూనే ఉంటాయి. ప్రేమ యొక్క హెచ్చుతగ్గుల స్థాయిని బట్టి ఈ లోక ప్రేమ ఏదో? దేవుని ప్రేమ ఏదో మనకు అర్థవౌతుంది.

08/31/2018 - 19:42

బుద్ధి విజ్ఞాన సర్వ సంపదలు క్రీస్తు నందే గుప్తమై యున్నవి. జరిగిన సంగతులు జరుగుతున్నవి. జరుగబోవునవి తెలిసినవాడు. కనుకనే మనం ఎలా ఉండాలో? ఎటువైపు నడవకూడదో? ఎక్కడ నిలువకూడదో? ఎక్కడ కూర్చోకూడదో? ఏది ధ్యానించాలో? ఎలా ధ్యానించాలో అంతా విపులంగా వేల సంవత్సరాల క్రితమే తెలియజేశాడు. నెబుకద్నెజరు ఒక కలగన్నాడు.

08/24/2018 - 18:23

‘తల్లిదండ్రులు మమ్ములను నిర్బంధిస్తున్నారు. కదలనివ్వరు మెదలనివ్వరు. కాలేజీ లేకపోతే.. ఇంట్లోనే ఉండమంటారు. మొబైల్‌లో ఛాటింగ్ చేయొద్దంటారు.. టీవీ చూడొద్దంటారు.. కంప్యూటర్ జోలికి వెళ్ళొద్దంటారు... ఫ్రెండ్స్‌తో మాట్లాడనివ్వరు...’ అని పిల్లల ఆరోపణ. అయితే సాతానుడు ఎవరిని మ్రింగుదునా! అని గర్జించు సింహము వలె వేటాడుచున్నాడు అన్న సంగతి మర్చిపోతున్నారు. గ్రద్ద కోడిపిల్లల కోసం కాపుకాసినట్టు కాస్తున్నాడు.

08/17/2018 - 18:55

లోకంలో అందరూ తీర్పరులే. ఇష్టమొచ్చినట్లు తీర్పు తీరుస్తున్నారు. వాళ్లు మంచివాళ్లు కాదూ.. వీళ్లు మంచివాళ్లు కాదు అని అందరూ ఇచ్చే తీర్పులు చూస్తే లోకంలో మంచే లేదు అనిపిస్తుంది. అయితే యేసుప్రభువు చెప్పిన మాట -తీర్పు తీర్చవద్దని. (మత్తయి 7:11) - ముందు మిమ్ములను మీరు పరీక్షించుకొని ఆ తరువాత ఇతరులకు తీర్పు తీర్చవచ్చు అన్నట్లు వినబడుతోంది. ఇంకొకరికి తీర్పు తీర్చే ముందు స్వపరీక్ష అవసరం.

Pages