S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

నేర్చుకుందాం

02/04/2018 - 21:28

నరసింహ శతకం

02/02/2018 - 23:56

కుల శైలంబులు పాదు పెల్లగిల్ల దిక్కూలంబునం గూలినన్
జలధుల్ మేరల నాక్రమించి సముదం చద్భంగి నుప్పొంగి నన్
జలజాత ప్రియ శీతభానులు యథాసంచారముల్ దప్పినన్
దల కంచలబ్జడు చొప్పుడప్పడు భవద్భక్తుడు సర్వేశ్వరా!

01/31/2018 - 19:19

సీ. ధరణిలో వేయేండ్లు తనువు నిల్వఁగఁబోదు
ధనమెన్నటికి శాశ్వతంబుగాదు
దారసుతాదులా తన వెంటరాలేరు
భృత్యులు మృతిని తప్పింప లేరు
బంధుజాలము తన్నుఁ బ్రతికించుకోలేరు
బల పరాక్రమమమేమి పనికిరాదు
ఘనమైన సకల భాగ్యములెంతఁ గల్గియు
గోచి మాత్రంబైన ఁ గొనుచుఁబోఁడు
తే. వెఱ్ఱి కుక్కల భ్రమలన్ని విడిచి నిన్ను
భజన చేసెడి వారికి ఁబరమసఖము

01/30/2018 - 19:50

సీ. అతివిద్య నేర్చుట యన్న వస్తమ్రులకే
వశుల నార్జించుట పాలకొఱకే
సతిని బెండ్లాడుట సంసార సుఖముకే
సుతులఁబోషించుట గతుల కొఱకె
సైన్యముల్ గూర్చుట శత్రుభయంబుకే
సాము నేర్చుట లెల్ల చావు కొరకే
దానమిచ్చుటల ముందటి సంచితమునకె
ఘనముగా ఁ జదువుటల్ కడుడు కొఱకె

01/28/2018 - 23:29

శ్రీ నరసింహ శతకములోని పద్యము
*

సీ. భువన రక్షక! నిన్ను ఁ బొగడనేరని నోరు
ప్రజ క గోచరమైన పాడుబొంద
సురవరార్చిత ! నిన్నుఁ జూడ ఁగోరని కనుల్
జలములోపల నెల్లి సరపు గుండ్లు
శ్రీరమాధిప! నీకు సేవఁ జేయని మేను
కూలి కమ్ముడు వోని కొలిమి తిత్తి
వేడ్కతో నీ కథల్ వినని కర్ణంబులు
కఠిన శిలాదులఁ గలుగు దొఱలు

01/27/2018 - 19:38

సీ. కర్ణయుగ్మమున నీ కథలు సోకినఁ జాలు
పెద్ద పోగుల జోళ్లు పెట్టినట్లు
చేతులెత్తుచు ఁ బూజఁ జేయగల్గినఁ జాలు
దొరయఁగా కడియాలు దొడిగినట్లు
మొనసి మస్తకముతో మ్రొక్కఁ గల్గిన ఁ జాలుఁ
జెలువమైన తురాయి చెక్కినట్లు
స్వరము నొవ్వంగ నీ స్మరణ గల్గిన ఁ జాలు
వింతగాఁ గంఠీలు వేసినట్లు

01/26/2018 - 20:31

శ్రీ నరసింహ శతకములోని పద్యము
*
సీ. భుజ బలంబునఁ బెద్దపులులఁ జంపఁగ వచ్చు
పాము కంఠముఁజేతఁబట్టవచ్చు
బ్రహ్మ రాక్షస కోట్లఁ బాఱ ఁద్రోల వచ్చు
మనుజుల రోగముల్ మాన్పవచ్చు
జిహ్వ కిష్టముగాని చేదు మ్రింగఁగ వచ్చు
పదును ఖడ్గము చేత నదుమ వచ్చు
గష్టమొందుచు ముండ్ల కంపలోఁ జొర వచ్చుఁ
దిట్టు భోతుల నోళ్లు కట్టవచ్చు

01/25/2018 - 20:17

సీ. అవనిలో ఁగల యాత్రలన్ని చేయఁగ వచ్చు
ముఖ్యవౌ నదులందు మునుఁగవచ్చు
ముక్కు పట్టుక సంధ్యమొనసి వార్చఁగ వచ్చుఁ
దిన్నఁ గా జపమాలఁ ద్రిప్ప వచ్చు
వేదాల కర్థంబు విఱిచి జెప్పఁగ వచ్చు
ధనములక్షలు కోట్లు దానమీయఁగ వచ్చు
నైష్ఠికాచారముల్ నడుప వచ్చుఁ
తే. జిత్తమన్యస్థలంబులఁ జేరకుండ
నీ పదాంభోజముల యందు నిలుప ఁ గలమె
భూషణ వికాస! శ్రీధర్మపుర నివాస!

01/24/2018 - 19:56

సీ. అధిక విద్యావంతుల ప్రయోజకులైరి
పూర్ణ శుంఠలు సభా పూజ్యులైరి
సత్యవంతుల మాట జనవిరోధంబాయె
వదరుబోతుల మాట వాసికెక్కె
ధర్మవాదన పరుల్ దారిద్య్రమొందిరి
పరమ లోభులు ధన ప్రాప్తులైరి
పుణ్యవంతులు రోగ భూత పీడితురైరి
దుష్టమానవులు వర్దిష్ణులైరి
తే. పక్షివాహన మావంటి భిక్షకులకు
శక్తిలేదాయె నిఁక నీవె చాటు మాకు

01/23/2018 - 19:53

సీ. ఉర్విలో నాయుష్యమున్న పర్యంతంబు
మాయ సంసారంబు మఱఁగి వరుఁడు
సకల పాపములైతె సంగ్రహించును గాని
నిన్నుఁ జేరెడి యుక్తి నేర్వలేఁడు
తుదకుఁ గాలుని యొద్ద దూత లిద్ధఱు వచ్చి
గుంజుక చనివారు కొట్టుచుండ
హింస కోర్వఁగ లేక యేడ్చి గంతులు వైచి
దిక్కు లేదని నాల్గు దిశలు చూడ
తే. తన్ను విడిపింప వచ్చెడి ధన్యుఁడేడి

Pages