S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

డైలీ సీరియల్

11/14/2019 - 23:09

పాలరాతి బుగ్గలమీద పగుళ్ళు ఏర్పడ్డ విధంగా చారలు కూడాను.! ఇపుడు తెలిసిందా అక్కా!.. మదనుడు స్ర్తి హృదయాన్ని ఎంత అల్లకల్లోలం చేస్తాడో! ఇకముందు నన్ను దెప్పిపొడవకుండా నా మన్మథావస్థ ఎలాంటిదో స్వయంగా తెలుసుకోగల జ్ఞానం నీకు వచ్చినందుకు ఎంతో ఆనందిస్తున్నాను. అది సరే గాని.. ఎలా ఉన్నదా అనుభూతి! బావగారి రసికత్వాన్ని గూర్చి కాస్త చెప్పుదూ!’’
సరస్వతి మెదలకుండా ఊరుకున్నది.

11/14/2019 - 00:46

గాలిలో తేలిపోతూన్నట్లనిపిస్తోంది.

11/12/2019 - 19:01

‘‘మీరు కుట్టిందాన్ని మీరే చింపేసేట్లున్నారు- వదలండి’’ అని ఆమె గుంజుకోబోయి, ఆ పని చేస్తే మరికొన్ని కుట్లను తాను తెంపుకున్నట్లవుతుందని, మృదువుగా, అనునయిస్తూ వీరభద్రుని బాహువుల్లోంచి మెల్లిగా బైటపడింది.
‘‘ఇక నాకు సెలవిప్పించండి.. అన్నట్లు నా మేలి ముసుగూ, పాదరక్ష సావిట్లోనే ఉండిపోయినవి’’ అన్నదామె.
‘‘తెచ్చిస్తాను ఉండు’’ అని వీరభద్రుడు బయలుదేరబోయాడు.

11/11/2019 - 18:58

రుూ పెదవుల మీద వరసాగ్గా మీ పంటి గుర్తులు. ఎలా కందిపోయినవో!’’ అన్నది, చిమచిమలాడుతున్న పెదవులను నాలికతో రాచుకుంటూ.
ఇంతకుముందు రుూ బాధ తెలియలేదు; సరికదా మహదానందంగా వున్నది. ఆ ‘బాధానందం’లోంచి మొదటిదైన బాధ ఒక్కటే ఇపుడు ప్రత్యక్షమైంది.
వీరభద్రుడు చిరునవ్వు నవ్వుతూ ‘‘అది ‘మణిమాల’ అనే దంతక్షత ప్రయోగం ప్రేయసీ! ప్రియుడు తన జ్ఞాపకార్థం వేసిన ముద్రరా!’’ అన్నాడు.

11/11/2019 - 18:55

‘‘నేనా?’’ అని ఒక్కక్షణం ఆలోచించి ‘‘అక్కుపక్షిని సరేనా?’’ అన్నాడు వీరభద్రుడు.
అతని చమత్కారానికి సరస్వతి నవ్వు ఆపుకోలేకపోయింది.

11/08/2019 - 19:32

ఇంతసేపూ వీరభద్రుడు వేళ్ళ సందుల్లోంచి సరస్వతి పడే అవస్థంతా చూస్తూనే ఉన్నాడు. అతను చూస్తూన్న విషయం కూడా ఆమెకు తెలిసే ఊరుకున్నది.
‘‘నేను రానా?’’
‘‘అక్కర్లా!’’ అన్నది సరస్వతి రోషాన్ని నటిస్తూ.
‘‘సరే- నువ్వే నా దగ్గరికి రా.. ఆ ముడి నేను వేస్తానురా!’’
‘‘గొప్ప పని చేస్తారు!’’ అని ఆమె ఎత్త్తి పొడిచింది.
‘‘నీ కర్మకు నేనేం చేస్తానూ? నీ అవస్థ నీవు పడు’’

11/07/2019 - 19:19

‘‘్భయం లేదు. ఈ వాన తగ్గుతుందిలే!’’
‘‘మీకెలా తెలుసూ?’’
‘‘మకరాంకుడే ఆధ్వర్యం వహించి ఈ తతంగమంతా నడిపించాడు కదా! వాన తగ్గేట్లు చేసి ప్రియురాల్ని కాపాడడా ఏం? నే చెప్పానుగా చూస్తూండు!’’
‘‘ఈ రవిక కాస్తా చింపారు కదా! బైటికి ఎలా వెళ్ళటం?’’
‘‘సూదీ దారం ఉన్నయ్‌లే.. ఇందాక అనులేపనం తీసావే ఆ గూట్లో వెదుకు ఇప్పుడు చేసే పనేమున్నది కనుక? తీరిగ్గా కుట్టుకో’’ అన్నాడు వీరభద్రుడు.

11/06/2019 - 20:13

‘‘ఈ బాహువుల్లో వాళ్ళిద్దర్నీ ఇరికించి, ఎముకలు పిండి పిండి అయేట్లు చేసేవాణ్ణి. సరూ! నీ కోసం ఏ పని చేసేందుకైనా సిద్ధపడే ఉన్నాను నిజం! ప్రమాణం చేయనా?’’
తన మానచోరుడే వీరభద్రుడనుకున్న తనకు, ఇప్పుడు తన మానసచోరుడు ఇతననిపిస్తూన్నది.

11/05/2019 - 19:45

నోటితో చెపుతే రత్నాలు రాలిపోతాయ్ కాబోలు!’’22
‘‘జీవితాంతం వరకూ కావాలి సరూ నీవు!’’22
‘‘పాపం!.. ఎంత ఆశ’’ అన్నదామె, లోలోపల ఎంతో సంతోషపడుతూ.
‘‘ఏం..?’’ అన్నాడు వీరభద్రుడు నిరుత్సాహాన్ని ప్రదర్శిస్తూ.
‘‘నేను చిన్నరాణి ఇష్టసఖినని తెలియదూ? ఆమె సేవ చేసుకుంటూ రాణివాసంలోనే జీవితమంతా గడపాలని బ్రహ్మ రాసిన రాత లేదూ?’’2 అన్నదామె.

11/04/2019 - 19:41

తనను తాను మరిచిపోయిన ఈ స్థితిలో రాణి కానీ, ఆమె ఆజ్ఞలు కానీ, కోటకానీ, తన విద్యుక్త్ధర్మంగానీ ఇవేవీ కల్పించుకొని, ఈ అమర సుఖాన్ని దిగతొక్కాలని చూస్తున్నట్లనిపించి, ముసురుకున్న దోమల్ని తోలిపారేసిన విధంగా ఆ ఊహల్ని తేలిగ్గానే పారద్రోలిందామె.

Pages