S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

సబ్ ఫీచర్

05/21/2019 - 19:23

తామసిక భక్తునకు ప్రచండాగ్నివంటి విశ్వాసముండును. బందిపోటు దొంగలు దోపిడీ చేయునటుల భగవంతునిపై ఈతడు పశుబలము ప్రయోగింపజూచును. ‘‘ఏమి! నేను వాని నామమును ఉచ్చరించియు పాపినై యుండుటయా! నేను దేవుని బిడ్డను! వాని సంపదకు వారసుడను’’. తామసిక భక్తుని ధోరణి యిటుండును.
770.ప్రశ్న: హఠభక్తియనగా నెట్టిది?

05/20/2019 - 22:33

కాని (పూరి) జగన్నాథమునకు త్రోవనెఱుగక మరియొక వైపునకు బోయినాడు. కాని దారిలో కనుపించినవారి నెల్ల ఆత్రుతతో త్రోవనడుగుచు బోయెను. వారందరరను అతనికి ‘ఇదికాదు త్రోవ, అల్లదిగో అది ఆ మార్గమున బొమ్ము’ అని చెప్పిరి. తుదకాతడు జగన్నాథమును జేరికృతార్థుడయ్యెను. అటులనే మార్గము తెలియకున్నను ఇచ్ఛయున్నచో ఎవ్వరో యొకరాతనికి మార్గదర్శకులు లభింతురు.

05/20/2019 - 22:31

నీకు ఆమెపై నెంత గారాబము కలదో అంత గారాబమును జూపుము; నీ మనసార ఆమెను పోషింపుము, సింగారింపుము; కాని యాకృత్యములన్నిటి మూలమునను బృందావన గోపాలునే ఆరాధించుచున్నానని మాత్రము అంతరంగమున భావించుచుండును.’’

05/17/2019 - 22:23

754. భగవదారాధనను గూర్చి శ్రీ గురుదేవుడొకప్పుడు కేశవ చంద్రసేనునితోడను ఆతని యనుచరులతోడను ఇట్లు పలికెను: ‘‘భగవానుని వైభవమును గూర్చియు భక్తులను గూర్చియు మీరంతగా స్తోత్రములు చేయుచుందురేల? తండ్రి యెదుటనున్న బిడ్డ, ‘మా నాయనకన్ని యిండ్లు, వాకిండ్లు నున్నవి, ఇన్ని గుఱ్ఱములున్నవి, ఇన్ని యావులున్నవి, ఇన్ని తోటలున్నవి’అని తలపోయునా? లేక తనపై తండ్రికెంతటి గాఢానురాగము కలదో, తనె్నంత మక్కువతో జూచునో తలపోయునా?

05/15/2019 - 22:29

సాక్షాత్కారము లేని వట్టి సూత్రావృత్తివలన నేమి ప్రయోజనము? సాక్షాత్కర మహాదశ ప్రాప్తము కాకుండునంత వరకు భగవంతునియందు సేవ్య సేవక భావము, అనగా భగవంతుని ప్రభువనియు తాను సేవకుడననియు భావించుట మేలు’’. అంతట బ్రహ్మచారి తన తప్పు గ్రహించి యా మహోపదేశమువలనను అట్టి ఇతరోపదేశములవలనను జ్ఞానంవతుడయ్యెను.

05/15/2019 - 22:15

అట్టివాడు నోటిమాటగా, ముండ్లులేవని చెప్పుచు, చేతికి ముల్లు గ్రుచ్చుకొనినంతనే, ‘అమ్మయ్యో!’అని యేడువనారంభించును. ఒకప్పుడు పంచవటికొక సాధువు వచ్చినాడు. ఆతడు ఇతరుల యెదుట వేదాంతమును గూర్చి విశేషముగా ప్రసంగములు సాగించువాడు. ఆతడొక స్ర్తితో వ్యభిచరించుచుండెనని నేనొకనాడు వింటిని. కొంత సేపటికి నేనావైపునకు బోవుసరికి ఆతడక్కడ కూర్చుండియుండెను.

05/13/2019 - 19:57

738. భగవంతుడు మనకు బాహ్యమున దూరముగానున్నట్లు తోచునంతవఱకు ఉండునది అజ్ఞానమే. అంతరంగమున భగవత్సాక్షాత్కారము నొందునప్పుడు ఉండునది నిజమైన జ్ఞానము.

05/12/2019 - 22:27

730. ఒక్కొక్కప్పుడు సూర్యచంద్రుల కాంతులు సమ్మిశ్రీతమైయున్నవా యనిపించు నపూర్వమైన కాంతి గోచరించును. భక్తిజ్ఞానములకు (రెండింటికిని) పట్టుకొమ్మగడు శ్రీ చైతన్య దేవునివంటి అపూర్వావతారమూర్తులు ఇట్టివారు. వీరి ప్రతిభ సూర్యచంద్రులు మింటనేక కాలమున వెల్గొందుచున్నారా యనునట్లు ప్రకాశించును. కాని ఇది యెంతటి యపూర్వమో భక్తిజ్ఞానములు ఒకే వ్యక్తియందు వెల్గొందుటయు నంతటి యపూర్వము, అసామాన్యము.

05/10/2019 - 19:16

రంజాన్ ‘నెలవంక’ కన్పించగానే ప్రతి ముస్లిమ్‌లో ఒకరకమైన అద్వితీయమైన భక్త్భివాం వెల్లివిరుస్తుంది. అనిర్వచనీయమైన మానసిక ఆనందాన్ని పొందుతారు. ఎందుకంటే పవిత్ర రంజాన్ మాసం అత్యంత శుభప్రదమైన మాసం. రంజాన్ మాసంలోనే మానవాళి సాఫల్యానికి మార్గదర్శకమైన ‘దివ్యఖుర్ ఆన్’ గ్రంథం అవతరించబడింది.

05/09/2019 - 19:25

పాపభారముచే క్రుంగియున్న జనసమూహములను వారు భగవత్సన్నిధానమునకు గొనిపోగల్గుదురు.
725. సాధారణ ఋతువులందు నూతి నీరు ఎంతయో కష్టముమీద గాని చేచిక్కదు; వానకాలమున వఱదలు వచ్చినప్పుడో, శ్రమలేకయే ఎక్కడ పట్టిన అక్కడ నీరు లభించును. అటులనే సాధారణముగా భగవంతుడు జనులెంతయో శ్రమపడి జపతపముల నొనర్చిన పిమ్మట కాని ప్రత్యక్షముకాడు. కాని లోకములోనికి అవతారమను వఱద వచ్చునపుడు భగవానుడెల్లడలను దర్శనీయుడగును.

Pages