S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

సబ్ ఫీచర్

01/22/2019 - 18:51

143.్భగవద్భక్తి పుస్తకములను జదువుటవలన లభించునా? పంచాంగములో ఒకానొక దినమున ఇరువది దుక్కుల వాన కురి1యునని వ్రాయబడియున్నది. కాని యా పంచాంగమును మెలిపెట్టి పిండుటచే ఒక చుక్కయైనను వచ్చునా? అదేవిధమున శాస్తమ్రులలో అనేక సద్వాక్యములు ఉండవచ్చును. కాని వానిని పఠించిన మాత్రమున నెవ్వడును పారమార్థికుడు గాజాలడు. భగవద్భక్తి కలుగవలుయుననిన, నీవా శాస్తమ్రులలో చెప్పబడిన ధర్మములను అనుష్ఠింపవలయును.

01/21/2019 - 18:55

136.శ్రీగురుదేవుడొకప్పుడు తన శిష్యులలో నొకనిని విలాసముగానిట్లు ప్రశ్నించెను. సరే కాని నాకేమైనా శరీరాభిమానమున్నట్లు నీకు తోచుచున్నదా? నాకు అభిమానమేమైనా గలదా?

01/20/2019 - 22:22

శ్రీ రామకృష్ణ బోధామృతము - పరిశోధితమగు 112 మహోపదేశములుగల
శ్రీరామకృష్ణ వాక్య రత్నాకరము - సంగ్రహ జీవిత సహితము -
అనువాదకుడు: శ్రీ చిరంతనానందస్వామి
*

01/17/2019 - 19:11

దాని నుండి దాని వరకూ వృద్ధి క్షయాలుంటాయి. అమ్మవారి స్వరూపమూ అట్టిదే. సాధకుడు అసాధ్య సిద్ధి అయ్యే వరకు అట్టి శ్రద్ధను పొంది ఉండాలి. ఇక్కడ ‘ధ్రువం హి సీతా’ అనే మాటకు ‘ధ్రువా హి సీతా’ అనే అర్థం. కాని ఇంతలో-
దృష్టమంతఃపురం సర్వం దృష్టా రావణ యోషితః
న సీతా దృశ్యతే సాధ్వీ వృధాజాతో మమశ్రమః

01/16/2019 - 18:20

బ్రహ్మ చిరునవ్వుతో పుట్టిన వారు గిట్టక మానరు కదా అన్నాడు.

01/14/2019 - 18:31

అహంకారం చాలా చెడ్డది. అది నిర్మూలము కానిదే ముక్తి లేదు. ఆ లేగదూడను జూడుడు, అహంకారముచే దానికెన్ని యిక్కట్లు వాటిల్లుచున్నవో కనుడు. అది పుట్టిన తోడనే ‘‘హంహై’’ నేనున్నాను’’ అనియరచును. ఫలితమేమి? అది పెద్దదై (ఎద్దై)న యెడల దానిని నాగలికి గట్టుదురు. లేదా బరువులతో నిండినబండ్లకు గట్టుదురు. అవైన యెడల గుంజకు కట్టివేయుదురు. ఒక్కొక్కప్పుడు చంపియు తిందురు.

01/13/2019 - 23:14

అటులనే ముక్తపురుషుల చేతినుండి ధనము నిరాటంకముగా నడచిపోవునే కాని వారు ధనమునెన్నడును నిలువజేసికొనరు.
98. ధనమునకు ఎవ్వడు దాసుగాడో, ధనమెవ్వనికి దాస్యము చేయునో, వాడే నిజమైన మానవుడు. ధనమును సరిగా వినియోగించుకొను టెరుగని వానిని మానవుడనదగదు.
అహంకారరూపమగు మాయ

01/11/2019 - 19:17

సాధకుడు భ్రమించి అట్టువైపునకు వెళితే కనబడదు. నిలిస్తే తానే కనబడుతుందది. ఇదీ మాయ- ఇదీ పరీక్ష.
ఎందుకూ ఉంటే- ఆ తల్లి నదసద్రూపధారిణి. కనుక అసత్తును సత్తుగా చూపిస్తూ ఉంటుంది. అసత్తునందు సత్తు అనే భ్రాంతి కలగడానికొంత కారణం ఊహింపబడుతూ ఉంటుంది. కాని అది అసత్యం అని తెలియడానికి కొంతకాలం పడుతుంది. ఈలోపు ఈ జీవి చాలా చేష్టల్ని చేస్తుంది. అంతేకాదు. ఆమె సర్వమోహిని.

01/10/2019 - 19:44

స్వామి చూస్తున్నాడు.
ఆ మంచంపై- కారుమేఘం వంటి శరీరం
అతి ప్రకాశ కల కర్ణ కుండలాలు
ఎఱ్ఱని కళ్ళు రజిత వస్త్రం.
శరీరానికంతకు రక్తచందనపు మైపూత- వీటితో సంధ్యాకాలాన మెరుపుతో కూడిన మేఘంలా ఉందా శరీరం. ఇదీ- నిద్రారావణ స్వరూపం. ఇటువంటి స్వరూపాన్ని స్వామి చూస్తున్నాడు.
నిశ్వసంతం యధానాగం రావణం వానరర్షభః
ఆసాద్య పరమోద్విగ్నః సో‚పాసర్పత్సు భీతవత్.

01/09/2019 - 19:09

ఇదంతా మదస్నేహమట. అందుకనే తెలివి రాగానే ఈ ఏకత భిన్నమవుతుంది.
నతత్రకాచిప్రమదా ప్రసహ్య వీర్యోపపనే్నన గుణేనలబ్ధా
నచాన్య కామాపి నచా న్యపూర్వా వినా
వరార్హం జనకాత్మజాం తాం
ఈ స్ర్తిలలో ఎవరూ-
రావణ వీర్యంచేత బలాత్కారంగా తీసికొని రాబడినవారు కాదు. మరి!
అతని గుణాన్ని వలచి వచ్చిన వారే కాని. రావడానికి ముందు-

Pages