S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

సబ్ ఫీచర్

06/17/2019 - 22:36

సాకారదైవము ఘనీభవించిన సచ్చిదానంద రసమని చెప్పవచ్చును. జలాంతర్భూతమగు మంచుగడ్డ జలమున నిలిచియుండి పిమ్మట దానిలో కరగిపోవునటుల నిర్గుణ బ్రహ్మాంతర్భూతమగు సాకారదైవము బ్రహ్మమునుండియే వెలువడి, అందు నెలకొని యుండి, మఱల అందే లీనమై, అదృశ్యమైపోవును.

06/13/2019 - 18:34

ఇదియంతయు గనిపట్టుచుండిన యొకడు రంజకుని యొద్దకు వచ్చి యిట్లనెను: ‘‘మిత్రుడా, నాకేరంగునందును ప్రీతి లేదు. నీయభిరుచిని దెలిసికొని నాబట్టకు నీ యిచ్చవచ్చిన రంగు వేయించుకొనుటయే నాయభీష్టము’’. భక్తుని యభీష్టము నుసరించి సాకారుడుగా గాని, నిరాకారుడుగా గాని భగవానుడు వానికి సాక్షాత్కరించును.

06/12/2019 - 19:47

866.బ్రహ్మమునకు జీవజగత్తులకునుగల సంబంధము అనులోమ విచారమునకును విలోమ విచారమునకును గల సంబంధము వంటిది. జీవ జగత్తులను విడిచి పరబ్రస్మము వైపునకు మరలినచో, నీ వ్యక్తిత్వము బ్రహ్మమున లయించును. ఇదియే సమాధి. బ్రహ్మజ్ఞానముతో- ఈ దివ్య వ్యక్తిత్వముతో- నీవు బయలుదేరినచోటికే మరలితివా,

06/11/2019 - 19:05

ఇట్లే సగుణబ్రహ్మము వినా నిర్గుణ బ్రహ్మమును నిర్గుణ బ్రహ్మము వినా సగుణ బ్రహ్మమును చింతింపజాలము.

06/10/2019 - 22:09

ఈ దృష్టాంతమును వివరించునెడల, సమాధి స్థితిలో గోచరించు బ్రహ్మమే ఇందులకు మూలమైన పాలు, సగుణ నిర్గుణ స్వరూపమగు బ్రహ్మమే ఇందలి వెన్న, ఇరువదినాలుగు తత్త్వములతో గూడిన ప్రపంచమే మజ్జిగ.

06/10/2019 - 22:08

బ్రహ్మము వీనికన్నింటికిని అతీతము. ప్రపంచమందలి కీడుమేళ్లు బ్రహ్మమునకు కీడుమేళ్లు కావు. మంచి చెడుగులకు సంబంధించు మనయొక్క నీతి నియమములను బ్రహ్మమునకు అనువర్తింపజేయజాలము, వానినిబట్టి బ్రహ్మము యొక్క స్వభావమును ఎంచదగదు.
840. జ్ఞానాజ్ఞానములు, పుణ్యపాపములు, ధర్మాధర్మములు- వీని కన్నిటికిని బ్రహ్మము అతీతము. అయ్యది సమస్త ద్వంద్వాతీతము.

06/07/2019 - 19:02

ప్రతులకు
7-8-51,్ఫ్లట్ నెం. 18, నాగార్జున సాగర్‌రోడ్, హస్తినాపురం, సెంట్రల్ కాలనీ, ఫేజ్ -2
హైదరాబాద్- 500079

06/06/2019 - 19:29

సచ్చిదానందమయునందు చిత్తము లయమందకుండునంతవఱకు నరుడు భగవత్ప్రార్థనమును సంసారమున కర్మమును- రెంటిని గూడ చేయవలసి యుండును. కాని భగవానునియందు చిత్తము లయమందినవాడిక నే కర్మమును చేయనక్కరలేదు. ఉదాహరణమునకు సంకీర్తనమును గైకొందము. ‘‘నితాయ్ అమార్ మత్తాహతి’’ (మత్తగజము నా నిత్యానందుడు) అనుకీర్తనము నొకడు పాడనారంభించును. మొదట పల్లవిని పాడునపుడు గాయకుడు రాగతాళాది వివరములనన్నిటిని గూర్చియు శ్రద్ధవహించును.

06/05/2019 - 20:00

827. ప్రకృతి లేక స్వభావమే (కర్మమొనర్ప) మిమ్ము నియమించుచుండుటచే కర్మమును మీరు విడువజాలరు.
కాబట్టి విధ్యుక్త మార్గమున కర్మములను చేయవలయును. నిష్కామకర్మాచరణ భగవంతుని బొందించును. నిష్కామకర్మాచరణ మనగా ఇహపరములందెట్టి ఫలములను ఆశింపకుండ కర్మముల నాచరించుట. అట్టి కర్మాచరణము ప్రాప్యమును బొందుటకు మనకు సాధనము; భగవంతుడే మనకు ప్రాప్యుడు.

06/04/2019 - 19:41

ఔదార్యము, దయాళుత్వము, పరులయెడ సానుభూతి మొదలగు వానినన్నిటిని నిష్కామముగా అవలంబించిన పక్షమున మంచివే. వానితోబాటు భగవద్భక్తి యున్నచో అవి భగవంతుని బొందించును.’’

Pages