S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

సబ్ ఫీచర్

05/15/2019 - 22:15

అట్టివాడు నోటిమాటగా, ముండ్లులేవని చెప్పుచు, చేతికి ముల్లు గ్రుచ్చుకొనినంతనే, ‘అమ్మయ్యో!’అని యేడువనారంభించును. ఒకప్పుడు పంచవటికొక సాధువు వచ్చినాడు. ఆతడు ఇతరుల యెదుట వేదాంతమును గూర్చి విశేషముగా ప్రసంగములు సాగించువాడు. ఆతడొక స్ర్తితో వ్యభిచరించుచుండెనని నేనొకనాడు వింటిని. కొంత సేపటికి నేనావైపునకు బోవుసరికి ఆతడక్కడ కూర్చుండియుండెను.

05/13/2019 - 19:57

738. భగవంతుడు మనకు బాహ్యమున దూరముగానున్నట్లు తోచునంతవఱకు ఉండునది అజ్ఞానమే. అంతరంగమున భగవత్సాక్షాత్కారము నొందునప్పుడు ఉండునది నిజమైన జ్ఞానము.

05/12/2019 - 22:27

730. ఒక్కొక్కప్పుడు సూర్యచంద్రుల కాంతులు సమ్మిశ్రీతమైయున్నవా యనిపించు నపూర్వమైన కాంతి గోచరించును. భక్తిజ్ఞానములకు (రెండింటికిని) పట్టుకొమ్మగడు శ్రీ చైతన్య దేవునివంటి అపూర్వావతారమూర్తులు ఇట్టివారు. వీరి ప్రతిభ సూర్యచంద్రులు మింటనేక కాలమున వెల్గొందుచున్నారా యనునట్లు ప్రకాశించును. కాని ఇది యెంతటి యపూర్వమో భక్తిజ్ఞానములు ఒకే వ్యక్తియందు వెల్గొందుటయు నంతటి యపూర్వము, అసామాన్యము.

05/10/2019 - 19:16

రంజాన్ ‘నెలవంక’ కన్పించగానే ప్రతి ముస్లిమ్‌లో ఒకరకమైన అద్వితీయమైన భక్త్భివాం వెల్లివిరుస్తుంది. అనిర్వచనీయమైన మానసిక ఆనందాన్ని పొందుతారు. ఎందుకంటే పవిత్ర రంజాన్ మాసం అత్యంత శుభప్రదమైన మాసం. రంజాన్ మాసంలోనే మానవాళి సాఫల్యానికి మార్గదర్శకమైన ‘దివ్యఖుర్ ఆన్’ గ్రంథం అవతరించబడింది.

05/09/2019 - 19:25

పాపభారముచే క్రుంగియున్న జనసమూహములను వారు భగవత్సన్నిధానమునకు గొనిపోగల్గుదురు.
725. సాధారణ ఋతువులందు నూతి నీరు ఎంతయో కష్టముమీద గాని చేచిక్కదు; వానకాలమున వఱదలు వచ్చినప్పుడో, శ్రమలేకయే ఎక్కడ పట్టిన అక్కడ నీరు లభించును. అటులనే సాధారణముగా భగవంతుడు జనులెంతయో శ్రమపడి జపతపముల నొనర్చిన పిమ్మట కాని ప్రత్యక్షముకాడు. కాని లోకములోనికి అవతారమను వఱద వచ్చునపుడు భగవానుడెల్లడలను దర్శనీయుడగును.

05/08/2019 - 19:42

ధైర్యమున్న వ్యక్తులు ఏ మాత్రం ఆలోచించకుండా ప్రమాదాలను కొనితెచ్చుకుంటారు. వారి జీవిత పరమార్థం హిమాలయ పర్వతాలు ఎక్కడం, అంతరంగ శిఖరాలు అధిరోహించడం, గాలిపటంలా గాలిలో ఎగరడం, సముద్ర కెరటాలపై, అంతరంగ తరంగాలపై విహరించడం కోసమే కానీ, బీమా సంస్థల కోసం కాదు.

05/07/2019 - 19:32

సచ్చిదానందబ్రహ్మ శక్తివెలువడి (అవతారమూర్తియను) ఒక కాలువగుండా వ్యక్తమగుచున్నదని చెప్పవచ్చును. అవతారమూర్తుల నందఱును గ్రహింపజాలరు. అత్రి, కశ్యపుడు, భరద్వాజుడు మొదలగు సప్తర్షులు మాత్రమే శ్రీరామచంద్రమూర్తిని అవతార పురుషుడని గ్రహింపగల్గిరి. నిజమైన భక్తిజ్ఞానములను మానవకోటికి బోధించుటకై నర రూపమున భగవంతుడవతరించుచుండును. ముక్తులకును అవతార మూర్తులకును గల భేదము

05/06/2019 - 19:00

713. బూరుగచెట్టు విత్తనములు దానిక్రింద బడవు. అవి గాలిలో కొట్టుకొనిపోయి ఎక్కడనోపడి మొలచును. అటులనే మహాత్ముని బోధలు వాని స్వస్థానమునగాక, దూర దేశమున వ్యక్తమై ప్రకాశించును; దూర దేశీయులే వానిని కీర్తింతురు.

05/05/2019 - 23:17

అటులనే ప్రపంచముననే భాగముననైనను ధర్మహాని సంభవించునేని, ధర్మ రక్షణార్థము భగవంతుడు తన యవతారమును బంపును.

05/02/2019 - 19:27

పుస్తకములో గల జ్ఞానమునంతటినిమించు దివ్యజ్ఞానము- సాక్షాత్కార రూపమగు తత్త్వ జ్ఞాన సంపద వానికడ అపారముగా అనంతముగా వెలయుచుండును.
700. తన గురుని నడవడిని గూర్చి యొకడు తర్కించుచుండ శ్రీగురుదేవుడిట్లు పల్లెను: ‘‘ఓరుూ! నిరర్థక చర్చతో ఎందులకు కాలయాపన చేసెదవు? ముత్యమును గైకొని చిప్పల నావల బారవేయుము. గురునియోద్ద మానవ సహజములగు లోపముల నెంచబోక, అతడు నీకుపదేశించిన మంత్రమును జపింపుము, పొమ్ము!’’

Pages