S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

సుమధుర రామాయణం

05/10/2018 - 21:25

986. లేక యుద్ధమునకు రాదలంచుకొన్న
నాప్తులందరి కడసారి జూచి యంత్య
కర్మలను పూర్తిజేసుక రమ్ము లంక
రాజ్యము విభీషణుండు పాలించునింక’’

987. అంత నంగదుండు రావణుకొలువులో
నడుగుబెట్టి రామచంద్రుమాట
నొక్క యక్షరమ్ము పొల్లబోనివ్వక
జెప్పె రావణునకు దర్పమొప్ప

05/09/2018 - 21:31

966. ‘‘మనకు సేనాని శత్రుమర్దనుడు నీలు
డాక్రమించు తూర్పుద్వార మచటనున్న
నా ప్రహస్తునకు ప్రతియోధుడతడె
భుజబలాన్వితులౌ కపిబలముతోడ

967. దక్షిణ ద్వారమున మహోదరుడు గలడు
నతనితో మహాపార్శ్వుడు జతగనుండె
ముజ్జగంబుల నిర్జింపజాలువాడు
అంగదుడు జూచు వారి సంగతిని లెస్స

05/08/2018 - 21:32

946. గ్రీష్మతాపముతో సొమ్మసిల్లిన నెమలి
తొలకరింపగ హాయిని పొందునట్లు
సరమ బల్కిన యమృతవాక్యములు సీత
హృదయతాపము శమియించి సేదదీర్చె

947. లంకలో యుద్ధబేరులు మ్రోగదొడగె
నిలజ వినవమ్మ యుద్ధసన్నాహములను
మొదలుబెట్టిరి యసురులు మేఘగర్జ
నలవలె రణభేరులు వినవచ్చెనవిగొ

05/07/2018 - 21:23

926. ఆయన సమీపముననున్నవాడె లక్ష్మ
ణుండు మేలిమి బంగారు వర్ణుడతడు
అగ్రజ హితము సర్వదా గోరుచుండు
శత్రువుల కజేయుడు మహావీరుఢధిప!

927.పంచ ప్రాణములతడన్న దాశరధికి
వేదవేత్త ధర్మరుడు వినయశీలి
యగ్రజునకు కుడి భుజమై యుండు నెపుడు
యుద్ధముల నారితేరిన యతిరథుండు

05/06/2018 - 21:13

907. లంకలో రావణాసురు గుప్తచరుడు
వచ్చి ‘‘రాక్షసేశ్వర! శత్రు సైన్య మపరి
మితముగను వచ్చి విడిసిరి గిరిసువేల
యద్రిపై’’ననివచియింప యసుర విభుడు

908. శకుని సారణులను వారి జూచి మీరు
కపుల రూపములతొనే గిరిపుల సైన్య
మున జొరంబడి వారి సేనాబలమ్ము
శక్తిసామర్థ్యములు లెస్స నరసిరండు

05/04/2018 - 21:21

889. వదలె సాగరునకు జడత్మమ్మునంత
తీవ్ర వేగముతో పరువిడెను నూరు
యోజనమ్ములు వెనుకకు జలధి జలము
యెక్కిడిన బాణమేయకనాగె విభుడు

890. దీప్త సూర్యునివలె సముద్రుండు పైకి
లేచె జలమధ్య మందుండి రత్నభూష
ణములు రక్తమాల్యాంబరధారి చ
దేహకాంతులు దశదిశల్వెలుగుచుండ

05/03/2018 - 21:09

871. విన్నవే నేను మున్ను రుూ విషయములను
రావణుం జంపి రాక్షస రాజ్యమునకు
చక్రవర్తిగ నభిషిక్తుజేతు నిన్ను
నాదు తమ్ములు మువ్వుర మీద యాన

872. ధన్యతను బొందితి నని విభీషణుండు
లంక ముట్టడి యందు నాశక్తి కొలది
సర్వవిధముల సాయము జేయువాడ
రఘుపతీ! యని బల్కె వినమ్రుడౌచు

05/02/2018 - 21:16

853. వైరి తమ్ముడు వైరియే న మనకు
ననుచు బల్కిరి, శాస్త్ర కోవిదుడు జ్ఞాని
హనుమ లేచి స్వామికి మ్రొక్కి ‘‘రామచంద్ర!
మిత్రులు వివరించిరి తమ యభిమతములు

854. స్వస్థ చిత్తముతో శంక లేక మనల
ముందు కరుదెంచె నతని రూపమును వాక్కు
నిర్మలములుగ నున్నవి మలిన చిత్తు
కనుల గనుపించు కుటిలత దాగకుండ

05/01/2018 - 20:48

835. మేఘనాథుడు లేచి మనకులమందు
ఇంత శక్తి హీనుడుభీరువెట్లు బుట్టె
నాకు పినతండ్రి టనాహించ నెపుడు
ఇంద్రు గెల్చిన నాకు లెక్కేమీ నరులు

836.వినుకుమార! నీ విట్లు మాటాడ తగదు
తండ్రి మంచిని యోచించు శక్తి లేదు
బుద్ధి పరిణితి జెందని పిన్నవాని
సభకనుమతించు వాడు వధార్హుడౌను

04/30/2018 - 21:33

817. ఎంత బలవంతుడైన నజేయుడైన
బుద్ధికుశలత లోపించి నట్టి ప్రభుని
శత్రువులు తేలికగ జయించెదరు తరుణ
మెరిగిజేయు పనులు సత్పలమ్ములిచ్చు

818. దండ కాటవిలో రామలక్ష్మణుల వ
ధించి తెచ్చిన సీత యింతకును మునె్న
నిన్ను భర్గ నంగీకరించి యుండు
తమ పరాక్రమ సామర్త్యాములను దెలిసి

Pages