S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

శ్రీమదాంధ్ర వాల్మీకి రామాయణం

03/02/2019 - 18:48

సీతాదేవి కోరిన విధంగా మృగాన్ని పట్టుకోవాలని భావించిన శ్రీరామచంద్ర మూర్తి సంతోషంగా లక్ష్మణుడితో అన్నాడిలా: ‘లక్ష్మణా! చూశావా! ఈ జింక మీద సీతకు ఎంత ఆశ కలిగిందో? ఆడవారి మాటలకు, కోరికలకు ఏముంది అంటావా? అది వేరే సంగతి. మనం కూడా ఇలాంటి సౌందర్యంకల జింకను చూశామా? మున్ముందు చూడగలమా? ప్రపంచమంతా మనం చూశామా? ఎక్కడేముందో ఎవరికి తెలుసు అంటావేమో? చూడకపోతే పోనివ్వు. ఈ లోకంలో కాకపోతే పోనీ.

02/23/2019 - 18:54

ఇదంతా చెప్పిన మారీచుడు రావణాసురుడిని చూసి, ఇంకా తాను ఆయన మాట వినడం ఆలస్యం చేస్తే, వెంటనే చంపుతాడేమో అన్న భయంతో, ‘రావణా! లే. పోదాం పద. విల్లు, బాణాలు, కత్తి ధరించిన రాముడిని చూడగానే దిగులుతో నిలుచున్న వాడిని నిలుచున్నట్లే చస్తాను. నన్ను చంపడానికి ఆయన దర్శనమే చాలు. ఇది వాస్తవమైతే, యుద్ధరంగంలో రామచంద్రుడిని ఎదుర్కొని ఊపిరితో తిరిగి వచ్చేవాళ్లు ఉంటారా? ఇద్దరికీ యమగండం దగ్గరికి వస్తున్నది.

02/16/2019 - 18:21

రావణుడు మారీచుడితో నిష్ఠూరాలు పలుకుతూ ఇలా అన్నాడు. ‘ఓరీ! మారీచుడా! నినె్నవడురా ఈ కథలు చెప్పమని అడిగాడు? చవిటి నేలలో విత్తనాలు చల్లినట్లు నోరెండగా ఎందుకురా ఇలా వాగావు? రాముడు మనుష్యుడు. మూర్ఖుడు. పాపాత్ముడు. అలాంటి వాడిని నాతో సమానం అనుకొని యుద్ధానికి పోతానా? ఆ విషయంలో నేను అనుకున్నట్లు చేయడాన్ని నివారించగల శక్తి నీకున్నదా? నీతో అది అవుతుందని అనుకుంటున్నావా?

02/09/2019 - 18:26

‘విశ్వామిత్ర యాగ రక్షణ సమయంలో రామచంద్రుడు యుద్ధ రంగంలో అందరినీ చంపి నన్ను ప్రాణాలతో ఎందుకు విడిచాడో కారణం తెలియదు. బతికి వుండడం మాత్రం తెలుసు. ఇది పాత సంగతి. కొత్తగా ఇటీవల జరిగిన కథ చెప్తా సావధానంగా విను.

02/02/2019 - 23:34

శ్రీరాముడి బల పరాక్రమాలను వివరంగా, విడమర్చి చెప్పిన మారీచుడు, అంతటితో ఆగకుండా, శ్రీరాముడితో తాను పడ్డ పాట్లు చెప్పాడు రావణుడితో ఈ విధంగా.

01/29/2019 - 01:19

శ్రీరాముడి బలపరాక్రమాలను రావణుడికి చెప్పిన మారీచుడు
*
వాసుదాసు వ్యాఖ్యానం
*అరణ్యకాండ
*

01/19/2019 - 18:40

దేహాన్ని గగుర్పాటు కలిగించే భయోత్పాదకములైన శూర్పణఖ మాటలు విన్న రావణుడు, మంత్రులతో ఆలోచించి, కార్యం ఎలా చేయాలో నిర్ణయించుకొని, వాళ్లను పొమ్మని పంపి, ఎలా ముందుకు పోవాలో ఆలోచన చేశాడు.

01/12/2019 - 18:34

ఈ విధంగా సిగ్గు, బిడియం, భయం లేకుండా శూర్పణఖ చెప్పిన తన దోషాల గురించి ధనగర్వం, సేనాబల గర్వం కలవాడైనందున, ఎంత మాత్రం విచారపడక, తనను ఎవ్వడు ఏం చేయగలడన్న మదాంధుడై, తన చెల్లెలు చెప్పిన విషయం గురించి ఆలోచన చేశాడు. కోపంతో కళ్లెర్ర చేసి, తనను నిష్ఠూరాలు ఆడే చుప్పనాతితో, ‘చెల్లెలా! అక్కడి వృత్తాంతమంతా వివరంగా చెప్పు. రాముడనే ఎవడు? వాడెట్టి పరాక్రమవంతుడు? దేవతా రూపమా? మనుష్య రూపమా?

01/05/2019 - 19:12

రావణుడిని నిందిస్తూ శూర్పణఖ ఇంకా ఇలా అంది. ‘ఇంత వయసు వచ్చినా అవివేకం పోలేదు నీకు. వివేకం రాలేదు. ఏమేమి తెలుసుకోవాలో అది నీకు తెలియదు. ఇలాంటి వాడివి రాజై ఎలా బాగుపడుతావు? తనకు స్వంత వేగుల వాళ్లు లేకుండా, ఇతరులు ఏర్పాటు చేసిన వేగుల వాళ్ల మాటలు నమ్మి ప్రవర్తించేవాడు, కోశాగారానికి ఇతరులకు పెత్తనమిచ్చేవాడు, ఇతరులు చెప్పిన నీతులు అనుసరించేవాడు, వాడెంత గొప్పవాడైనా పామరుడితో సమానమే.

12/29/2018 - 17:25

పధ్నాలుగు వేల మంది క్రూరులైన రాక్షస శ్రేష్టు లు, ఖరుడు, దూషణుడు, త్రిశిరుడు- ఒంటరిగా యుద్ధం చేసిన శ్రీరాముడి చేతిలో చావడం చూసిన శూర్పణఖ- ఇతరులకు సాధ్యం కాని రాముడి పరాక్రమంగా స్వయంగా చూసి భయపడి, బొబ్బలు పెట్టుకుంటూ, ఏడ్చుకుంటూ, శీఘ్రంగా రావణుడు పాలించే లంకకు పోయింది.

Pages