S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

డైలీ సీరియల్

11/02/2018 - 19:56

నగరానికి వచ్చిన ఋతుపర్ణునికి అక్కడ స్వయంవరపు ఏర్పాట్లు కనిపించలేదు. అతను భీమరాజును కలియగా అతను వారి కొరకు ఏమి చేయాలో చెప్పమనెను. భీమరాజుకు ఋతుపర్ణుడు అకస్మాత్తుగా నగరానికి ఎందుకు వచ్చాడో అర్థం కాలేదు. అయినా వారికి సత్కారాలు చేసి వారిని విశ్రాంతి మందిరంలో విశ్రాంతి తీసుకోమన్నాడు. ఋతుపర్ణుడు తాను భీమరాజుకు నమస్కరించడానికి వచ్చానని చెప్పాడు కాని స్వయంవరం గురించి చెప్పలేదు.

11/01/2018 - 19:03

‘‘కుల స్ర్తీలు ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా వాటిని రహస్యంగా ఉంచుతారు. వారు భర్తృవియోగాన్ని పొందినా కోపం తెచ్చుకోరు. తమ సత్ప్రవర్తనను కవచంగా ధరిస్తారు. ఆ భర్త కష్టాలలో ఉండి ఆమెను విడిచి ఉండవచ్చును. అతనిపై కోపించడం తగదు. చివరకు కట్టుకున్న వస్త్రాన్ని కూడా పక్షులు అపహరిస్తే అతను ఎంత మనోవ్యధ పడతాడో గ్రహించాలి. అలాంటి భర్తపైన భార్య కోపం తెచ్చుకోకూడదు.

10/31/2018 - 20:45

నీవు మరల రాజ్యాన్ని, భార్యాబిడ్డలను పొందుతావు. నా మాట సత్యం. నీ అసలు రూపం కావాలంటే నన్ను తలచుకొని ఈ వస్త్రాన్ని కప్పుకో’’ అని చెప్పి ఒక దివ్యవస్త్రాన్ని నలునకు ఇచ్చి కర్కోటకుడు అంతర్థానమైనాడు.

10/30/2018 - 19:10

విలపిస్తూ పిచ్చిదానిలాగా కన్పిస్తూ సగం చీరతో తేజోహీనమై ఉన్న ఆమెను చూచి కొందరు భయపడ్డారు. కొందరు హేళనగా నవ్వారు. కొందరు దయతో ఆమెను ఇలా అడిగారు.
‘‘కల్యాణీ! నీవు ఎవరవు? దేనికోసం వెతుకుతున్నావు? నీవు మానవకాంతవా? లేక శాపగ్రస్తమైన దేవకాంతవా? నిన్ను చూసి మేమంతా బాధపడుతున్నాము. మేము నిన్ను శరణు కోరుతున్నాము. మాకు చెడు జరుగకుండా కాపాడు’’.

10/29/2018 - 20:36

దానికి నలుడు ఇలా అన్నాడు. ‘‘దమయంతీ! బాధల్లో ఉన్నవారికి భార్యతో సమానమైన మిత్రుడు కాని మందుకాని ఇంకొకటి లేదు. నిన్ను నేను విడువను’’
దమయంతి ఇలా అన్నది ‘‘మీరు నన్ను విడువరని తెలుసు. కాని మీ బుద్ధి ఎలా మారుతుందో తెలియదు. విదర్భ వెళ్లాలనుకుంటే ఇద్దరం కలిసే వెళ్దాము. అక్కడ మనం సుఖంగా ఉండవచ్చు’’.

10/29/2018 - 22:29

ఇంద్రుడిలా చెప్పగానే కలి ఆగ్రహం చెంది, వారితో ఇలా అన్నాడు ‘‘దేవతల మధ్య ఒక మానవుని దమయంతి పతిగా వరించిందా? దీనికి ఆమెను తప్పక శిక్షించాలి’’

10/26/2018 - 18:43

నలుని మాటలు విన్న దమయంతి దేవతలకు నమస్కరించి ఇలా అన్నది. ‘‘మహారాజా! నేను నిన్ను వరించాను. నీవే నా సర్వస్వమని భావిస్తున్నాను. ఈ విషయం నీకూ తెలుసు. హంస చెప్పిన మాటలు విన్నప్పటినుంచి నినే్న భర్తగా కోరుకుంటున్నాను. ఈ రాజులందరూ ఇక్కడికి నా కోసమే వచ్చారు. ఇప్పుడు నీవు ఇలా చెబితే నేను మరణించడానికి విషమో, అగ్నియో, జలమో ఏర్పాటు చేసుకుంటాను’’.

10/25/2018 - 18:32

పూర్వం నిషధదేశాన్ని వీరసేనుని పుత్రుడైన నలమహారాజు పాలించేవాడు. అతడు సద్గుణ సంపన్నుడు, అందగాడు, అశ్వశాస్తక్రోవిదుడు. అతనికి పాచికలాడటం అంటే ఎంతో ఇష్టం. అదే సమయంలో విదర్భదేశాన్ని భీమ మహారాజు పాలించేవాడు. అతనికి సంతానం లేక అనేక వ్రతాలు చేస్తూ ఉండేవాడు.

10/24/2018 - 18:46

జరాసంధుని యుద్ద నిశ్చయం చూసి శ్రీకృష్ణుడు అతనితో ఇలా అన్నాడు. ‘‘రాజా! మా ముగ్గురిలో ఎవరితో నీవు యుద్దం నిశ్చయంచుకున్నావు? మాలో ఎవరు యుద్ధానికి సిద్ధం కావాలి?’’ అప్పుడు అతను భీమునితో యుద్దం చేస్తానని పలికాడు. తర్వాత అతను క్షత్రియ నియమాలను అనుసరించి యుద్ధానికి సిద్ధమైనాడు. అతను కిరీటం తీసివేసి కేశాలు బంధించి, భీమునితో ఇలా అన్నాడు. ‘‘్భమా! నీతో యుద్ధం చేస్తాను.

10/23/2018 - 22:43

వెంటనే ఆ ముక్కలు రెండూ ఒకే రూపాన్ని ధరించి బాలునిగా రూపొందాయ. ఆ రాక్షసి అతన్ని చూసి ఎత్తుకొని పోవడానికి ప్రయత్నించగా ఆ బాలుని బరువు మోయలేక పోయంది. ఆ శివువు తన చిన్న పిడికిలి బిగించి ఏడవసాగాడు. పుత్రశోకంతో ఉన్న రాణులిద్దరు పాలతో నిండిన స్థనాలతో విచారవదనాలతో భవనం బయటకు వచ్చారు. పుత్రుని కోసం తపిస్తున్న రాజును దుఃఖంతో ఉన్న రాణులను ఆ రాక్షసి జర చూసి ఆ బాలకుని ముఖం చూచి ఇలా ఆలోచించింది.

Pages