S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

ఆంధ్ర గాథాలహరి

07/23/2018 - 18:35

ప్రాకృతమూలం

ఆరంభం తస్స ధు అం లచ్ఛీ మరణం విహో ఇపురిసస్స
తం మరణ మణారంభే విహో ఇ లచ్ఛీ ఉణణ హోఇ

సంస్కృత ఛాయ

ఆరభమాణస్య ధ్రువం
లక్ష్మీ ర్మరణం వాభవతి పురుషస్య
తన్మరణు మనారంభేపి భవతి
లక్ష్మీః పునర్నభవ

తెలుగు

07/22/2018 - 21:09

ప్రాకృతమూలం
ఉహ్ణో ఇం ణీససంతో కింతిమహ పరమ్మహీ ఏం స అణద్ధే!
మి అఅం పలీవి అవి అణుస ఏణ పుఠ్ఠింపలివేసి!! (అనంగుడు)

సంస్కృతఛాయ
ఉష్ణాని నిఃశ్వసిన్ కిమితి మమ పరాన్ముఖ్యాం శయనార్థే
హృదయం ప్రదీప్యా ప్యానశయేన ప్రష్ఠప్రదీపయసి

07/20/2018 - 20:37

ప్రాకృతమూలం
పహరవణ మగ్గ విసమే జా ఆ కి చ్ఛేణ లహఇసే ణద్దం!
గామణి ఉత్తస్స ఉరేపల్లీ ఉణ సా సుహం సువఈ (అంగరాజు)
సంస్కృత ఛాయ
ప్రహారవ్రణమార్గవిషమే జాయా కృచ్ఛేణలభతే తస్యనిద్రామ్
గ్రామణీ పుత్య స్యోరసి పల్లీ పునః సా సుఖం స్వాపితి

07/20/2018 - 20:37

ప్రాకృతమూలం
కరిమరి అఆలగజ్జిరజల ఆసణిపడినపడిరవో ఏసో
పఇణో ధణురవకంఖరి రోమంచ కిం ముహావహసి (మకరందుడు)
సంస్కృత ఛాయ
బంది! అకాల గర్జన శీల జలదాశని పతనప్రతిరవః ఏషః
పత్యుః ధ నూరవ కాంక్షణశీలే రోమాం చం కిం ముధావహసి!
తెలుగు
6.అది, అది కాదు
తే.గీ అమ్మహారవమో! బంది! అతని వింటి
మ్రోతయేకాదు, పులకించి పోకు మీవు
గగనసీమా వినిర్గతమగు, అకాల

07/20/2018 - 20:36

ప్రాకృతమూలం
అలి అప సుత్త అ విణిమీలి అచ్ఛ దే సుహ అ! మజ్ఘ ఓ ఆసం!
గండ పరి ఉంవణా పుల ఇ అంగం ణ పుణే చిర ఇస్సం (చంద్రస్వామి)

సంస్కృత ఛాయ

07/20/2018 - 20:35

ప్రాకృతమూలం
అమ అమ అగ అణసే హర! ర అణీ ముహతిలహ! చందదేఛివసు!
ఛిత్తో జోహిం పి అఅమో మమం పితే హిం వి అకరేహిం (హాలుడు)

సంస్కృత ఛాయ
అమృతమయ గగన శేఖర! రజనీముఖ తిలక! చంద్రహీస్పృశ
స్పృష్టో యైః ప్రియతమో మామపి తైరేవకరైః

07/20/2018 - 20:21

ఫ్రాకృత మూలం
కిం కిందే పడిహాసఇ సహీ హిం ఇఅపుచ్ఛి ఆ ఏం ముద్ధాఏ
పఢముగ్గ అదోహణ ఏంణవరం దఇఅంగ ఆ దిట్ఠీ (గజసింహుడు)

07/20/2018 - 20:22

ఫ్రాకృత మూలం
రంధణకమ్మణి ఉణిఏ మా జూరసు రత్తపాడల సు అంధం
ముహమారు అం పి అంతో ధూమా ఇసీహీణ పజ్జలఇ (్భమస్వామి)
సంస్కృత ఛాయ
రంధ కర్మనిపుణికే! మాక్రుధ్యస్వ రక్తపాటల సుగంధమ్
ముఖమారుతం పిబంధూమాయతే శిఖీన ప్రజ్వలతి!
తెలుగు వానముసురు సరసం
తే.గీ పొయ్యి మండక ముసురుకు పొగలునిండ
ఊది ఊది ఆమె పెదవులుబ్బిపోవ
మగడు జూచి ఈరీతి చమత్కరించె

07/20/2018 - 20:23

ఫ్రాకృత మూలం
కిం రు అసి ఓణ అముహీ ధవలా అంతేసు సాలిచ్ఛేత్తేసు
హరి ఆలమండి అముహీణడివ్వసణవాడి ఆ జాఆ (మహేంద్రుడు)

సంస్కృత ఛాయ
కిం రోదిష్య వనత ముఖీ ధవళాయ మానేషు శాలిక్షేత్రేషు
హరితాల మండిత ముఖీ నటీవ శణవాటి కాజాతా
తెలుగు
ఊరడింపు

07/20/2018 - 20:25

ఫ్రాకృతమూలం
ణో హల అమప్పణో కింణ మగ్గసే కురవ అస్స
ఏ అంతుహసుహగ ఇసఇ వలి అణణ పంక అంజా ఆ (మయరందసేనుడు)

సంస్కృత ఛాయ
దోహదమాత్మనః కిం న మృగయసే కురవకస్య!
ఏవం తవ సుభగ హాసతి వలి తానన పంకజం జాయా
తెలుగు
వెఱ్ఱిమగడు
ఎప్పడూ తోట పనిలోనే నిమగ్నమై, తన్ను పట్టించుకోని పతిని గూర్చి కొత్తగా పెళ్ళైన భార్య ఇలా అనుకుంటోంది

Pages