S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

ఆంధ్ర గాథాలహరి

10/02/2018 - 23:00

దాచడం ఎలా?
==========

10/01/2018 - 18:41

తెలుగు
తే.గీ గంధ చూర్ణము చేదాల్చి కెలికియొకతె
హోలియని వానిపై జల్ల నురుకుచుండ
చిత్తహరు జూచి, చేతులు చెమ్మగిల్ల
గంధపంకమున్ ప్రియునిపై కలయజల్లె
అది హోళీ సరంభం. ప్రియునిపై చల్లడానికని గంధపు పొడిని చేతిలో తీసికొని బయలుదేరింది. తీరా ప్రియుడు కనిపించేసరికి సిగ్గుతో చేతులు చెమ్మగిల్లాయి. గంధపు పొడి, గంధపు పూతగా మారింది. దానినే కళ్ళు మూసుకొని ఆమె ప్రియునిపై చల్లింది.

09/30/2018 - 22:21

తే.గీ
శుకముఖాగ్ర భాగంబుల సొంపుమీర
పుడమిరాలిన మోదుగు పూవులవిగొ
బుద్ధదేవు పదములకు మ్రొక్కుచున్న
భిక్షు సంఘములట్టుల వెలయుచుండె
ప్రాకృతమూలం
కీర ముహి స చ్ఛహేహి రేహఇ వసుహా పలాస కుసుమేహిమ్
బుద్ధస్స చలణ వందణపడి ఏహివ బిక్సుసంఘేహిం (సూరనుడు)
సంస్కృత ఛ్ఛాయ
కీరముఖ సదృక్షైః రాజతే వసుధా పలాశకుసుమైః

09/28/2018 - 18:19

ప్రాకృతమూలం
హత్థేసు అపాఏసు అ అంగుళిగణణాఇ అ ఇగఆదిఅహో
ఏణ్హిం ఉణకేణ గణిజ్జఉ త్త్భిణేఉ రూ అఇ ముద్ధా (పాలితుడు)
సంస్కృత చ్ఛాయ
హస్తయోశ్చ పాదయోశ్చాంగుళి గణన యాతిగతా దివసాః
ఇదానీం పునఃకేన గణ్యతామితి భణిత్వా రోదితి ముగ్ధా
ఆ.వె
కాళ్ళు చేతులకును గల్గిన వ్రేళ్ళతో
నీదురాక కొరకు నెంచుచుంటి
ఇంక వేనితోడ నికపైన లెక్కింతు

09/27/2018 - 18:38

ప్రాకృతమూలం
ధావఇ విఅలి అధమ్మిగిల్ల సిచ అసంజ మణవా వడ కరగ్గా!
చందిలభ అవివలా అంతడింభ పరిమగ్గిణీ ఘరిణీ (మాతృరాజు)
సంస్కృత చ్ఛాయ
ధావతి విగలిత ధమ్మిల్ల సిచయ సంయమన వ్యాపృతకరాగ్రా
చందిల భయ విపలాయ మానడింభ పరిమార్గిణీ గృహిణీ!
తెలుగు
తే.గీ
క్షురకునింగాంచి, కొమరుండు పరుగులెత్త
పంతమానియు వానిని పట్టి తేగ
కొప్పు ముడివీడి రొప్పుచు, కొంగుజార

09/26/2018 - 18:40

తెలుగు ఆ.వె
అరుణడస్తమించు తరుణమందున గూడ
ఊర్థ్వగతిని కాంతి నొసగుచుండు
అటులె కష్టమందునైన, మానధనుని
హృదయసీమ తుంగ హిమనగంబు
సూర్యుడు అస్త్రాద్రిని చేరుతున్న సమయంలో కూడా కాంతిని పైకే విరజిమ్ముతూ ఉంటాడు. అట్లే మానధనుడైనవాడు కష్ట సమయంలో కూడా ఉన్నతంగానే ఉంటాడని నాయకుని గొప్పతనాన్ని నాయికకతో చెపుతోంది దూతిక.
వివరణ

09/25/2018 - 18:24

ప్రాకృతమూలం
ఫల సంపత్తీ అ సమోణ ఆఇ తుంగాఇ ఫలవిపత్తి ఏ
హి అఆఇ సుపురిసాణం మహాతరూణంవ సిహరాఇం (కువలయుడు)
సంస్కృతచ్ఛాయ
ఫల సంపత్యా సమవతాని తుంగాని ఫల విపత్యా
హృదయాని సుపురుషాణాం మహాతరూణా మివ శిఖరాణి
తెలుగు
తే.గీ ఫల భరములైన తరువులు వంగినటుల
వినయముగనుండు, సుజనుండు ధనము కలుగ
కలిమి పోయినన్ తల ఎత్తి నిలచియుండు
ఫలరహితవేళ వృక్షాగ్ర భాగమట్లు

09/24/2018 - 18:22

ప్రాకృతమూలం
ధు అఇవ్వ మఅ కలంకం కవోలపడి అస్సమాణిణీ ఉ అహ
అణవర అవాహ జలభరి అణ అణ కలసేహిం చందస్స (విషమరాజు)
సంస్కృత చ్ఛాయ
ధావతీవ మృగ కలంకం కపోల పతితస్య మానినీ పశ్యత
అ నవరత భాష్ప జల భృత నయన కలశాభ్యాం చంద్రస్య
తెలుగు
తే.గీ: జవ్వని నయనములనుండి జాలువారు
బాష్పముల జూడ, చెక్కిటన్ ప్రతిఫలించు
చంద్రబింబములోని మచ్చను మరి మరి

09/23/2018 - 22:31

మళ్లీ ప్రయాణమా?
============

09/21/2018 - 19:54

ప్రాకృతమూలం
కీరంతీవ్వి అ ణాసఇ ఉ అఏ రేహవ్వ ఖల అణే మేత్తీ సా ఉణ సు అణమ్మి కఆ అణహోపాహాణరేహవ్వ (సరళుడు)
సంస్కృత చ్ఛాయ
క్రియ మాణైవ నశ్యత్యుదకీ రేఖేవ ఖలజనే మైత్రీ
సాపునః సుజనే కృతా అనఘా పాషాణరేఖేవ
తెలుగు
ఆ.వె దుష్ట జనుల మైత్రి, తోయమ్ముపై వ్రాత
పగిది, అనయము క్షణ భంగురమ్ము
శిష్ట జనుల మైత్రి శిలపైన చెక్కిన
అక్షరమ్మువోలె, అక్షరమ్ము
భావం:

Pages