S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

నేర్చుకుందాం

08/16/2016 - 21:27

ఆ. అధికపుణ్యమూర్తులైన యయ్యిరువుర
కమరనిభుఁడు కౌరవావ్వయంబు
వెలుఁగు చుండఁ బుట్టె వీరాగ్రగణ్యుండు
నంతతార్థరాయి శంతనుండు

08/15/2016 - 04:23

చ. అనినఁ బ్రతీపుఁ డిట్లనియె ‘నంబురుహానవ యగ్ని సాక్షికం
బునఁ బరిణీత యైన సతి ఁ బొల్పుగ నొక్క తఁగాని యన్యలన్
మనమున నేనియుం దలఁవ మానిని ! బుట్టి జితాత్ము నన్ను ని
ట్లని పలుకంగ నీ కగునె? యన్యులఁ బల్కినయట్ల బేలవై

08/14/2016 - 03:47

ఆ. ఏను జహ్ను కన్య నింద్ర సమాన నీ
సద్గుణావళులకు సంతసిల్లి
భాను తేజ నీకు భార్యగా వచ్చితి
నిష్టమునఁ బరిగ్రహింపు నన్ను

08/12/2016 - 21:39

ఉ. గంగ నిజాంగ దీప్తు జనుదెంచి లతాంగి సంగతో
త్తుంగ పయోధర ద్వితయ తోయరుహానన చారునేత్ర ది
వ్యాంగన యై ప్రతీ పవసుధాధిపు శాల విశాల దక్షిణో
త్వంగమునందు మన్మథ వంశంబున మండె ఁ గరంబు లీలతోన్

08/11/2016 - 21:15

క. మాయం దొక్కొక్కళ్ళతు
రీయాంశముఁ దాల్చి శుభ చరిత్రుం డై దీ
ర్ఘాయుష్యుం డష్టమ వసు
వాయతభుజుఁ డుండు నీకు నాతోద్భ్మవుఁడై

08/11/2016 - 05:07

క. ‘నా కభిమతంబు నిట్టెద
మీకును నుపకార మగు సమీహిత బుద్ధిం
జేకొని చేసేద మీరల
శోకస్థితి నుండుఁ’ దనుచు సురనది కరుణన్

08/09/2016 - 21:30

క. ‘్ధృతి దఱిగి నిజనియోగ
చ్యుతిఁ బొందను మీకు నొండు చోటికి నరుగం
గత’మేమి ? యనిన విని య
య్యతివకు సువరి కి నిట్టలని రవ్వుసువుల్

08/07/2016 - 21:36

ఆ. దానినెఱిఁగి కమలయోని వానికిఁ గర
మల్గి మర్త్య యోనియందుఁ బుట్టు
మనుచు శాపమిచ్చె నొనరంగ వాఁడును
గరము భీతిఁ గరయుగంబు మొగిచి

08/06/2016 - 21:13

తే. ఊరుమూల మేర్పడఁగ నయ్యు విద వలుపు
దొలఁగె ననిలంబు చేత విధూత మగుచు
ననురు లెల్లఁ బరాఙ్మలైరి దాని
సాభిలాషుఁ డై చూచె మహాభిషుండు
భావం: గంగాదేవి కట్టుకొన్న చీర గాలికి ఎగుర గొట్టబడటం చేత ఆమె తొడల లో భాగం కనపడేటట్లుగా తొలగింది. దానిని దేవతలందరూ చూడక మొగాలు ప్రక్కకు తిప్పుకున్నారు. కాని మహాభిషుడు మాత్రం ఆసక్తితో దానిని చూచాడు.

08/05/2016 - 21:09

క. వీరైలులుఁ బౌరవులను
భారతులును గౌరవులును బాండవులు ననన్
వీరులయి పరఁగి రిది నయ పారగ
భవదీయ వంశ పరిపాటి మహిన్
వీరు బలులనీ, పౌరవులనీ, భారతులనీ, కౌరవులనీ, పాండవులనీ పిలువబడుతూ వీరులుగా ప్రసిద్ధి చెందారు. ఓ నయకోవిదుడా ఇది లోకంలో వాసికెక్కిన నీ వంశక్రమం అని జనమేజయునితో వైశంపాయనుడు చెప్పాడు.
క. నరవరుఁడగు శంతనున క
మరనదికిని నట్లు సంగమం బయ్యె మహా

Pages