S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

నేర్చుకుందాం

07/17/2016 - 21:04

క. భూరిగుణు నిట్టి కులది
స్తారకు దారకు మదారధర్మప్రియ ని
ష్కారణమ తప్పఁ జూడఁగ
సారమతీ! చనునె నాఁటి సత్యము గలుగన్

07/17/2016 - 04:07

క. అనఘుఁడు వంశకరుండై
పెనుపున నీ సుతుఁడు వాజపేయంబులు నూ
ఱొరనరించు నని సరస్వతి
వినిచె మునులు వినఁగ నాకు వినువీధిదెసన్

07/15/2016 - 21:13

మ. విపరీత ప్రతిభాష లేమిటికి నుర్వీనాథ! రుూ పుత్త్రగా
త్ర పరిష్వంగ సుఖంబు సేకొనుము ముక్తాహార కర్పూర సాం
ద్రవరాగ ప్రసరంబుఁ జందనముఁ జంద్రజ్యోత్న్స యుం బుత్త్రగా
త్ర పరిష్వంగమునట్లు జీవులకు హృద్యంబే కడున్ శీతమే

07/14/2016 - 21:07

క. నీ పుణ్య తనువు వలనన
రుూ పుత్త్రకుఁ డుద్ధవిల్లి యెంతయు నొప్పన్
దీపంబు వలన నొండక
దీపము ప్రభవించినట్లు తేజం బెసఁగన్

07/13/2016 - 22:11

క తాను తన నీడ నీళ్లుల
లో నేర్పడఁ జూచునట్లు లోకస్తుత త
త్పూను జనకుందు సూచి మ
హానందముఁ బొందు నతిశయప్రీతి మెయిన్

07/12/2016 - 21:17

క. విను గార్హపత్యమను న
య్యనలము బహరింపఁబడి తలాహవనీయం
బున వెలుఁగునట్ల వెలుఁగును
జనకుఁడు దాఁ బుత్రు డై నిజద్యుతి తోడన్

07/10/2016 - 21:20

సీ. ధర్మార్థ కామ సాధన కుపకరణంబు గృహనీతివిద్యకు గృహము విమల
చారిత్ర శిక్ష కాచార్యకం బన్వయ స్థితికి మూలంబు పద్ధతికి మాఁత
గౌరవంబున కేకకాణం బున్నత స్థిర గుణ మణుల కాకరము హృదయ
సంతోషమునను సంజనకంబు భార్యయ చూవె భర్తకు నొండ్లు గావు ప్రియము
ఆ. లెట్టి ఘట్టములను నెట్టి యాపదలను
నెట్టి తీరములను ముట్టబడిన
వంతలెల్లఁ బాయు నింతులఁ బ్రజలను

07/09/2016 - 22:38

క. సంతత గృహమేధి ఫలం
బంతయుంగ నోపు సమగుణ భార్యా
నంతుండగువాఁడు క్రియా
వంతుఁడు దాంతుండుఁ బుత్రవంతుండు నగున్

07/08/2016 - 21:09

క. నా యెఱిఁగినట్ల యిన్నియు
నీ యిచ్చిన వరము ధారుణీ వర యెఱుఁగున్
నాయందు ఁ దొంటి యట్టుల
చేయు మను గ్రహ మవజ్ఞ సేయం దగునే!
భావం: ఓ రాజా! నీ విచ్చిన వరాన్ని గురించి నా కెట్లా తెలియునో ఆ విధంగానే వేదాలు మొదలైన మహాపదార్థాలకు కూడా తెలియును. కాబట్టి నా పట్ల వెనుకటి వలెనే అనురాగాన్ని ప్రసాదించుము. నన్ను అవమానించటంతగునా? తగదని శకుంతల చెప్తోంది.

07/07/2016 - 21:17

చ. విమలయశోనిధి! పురుషవృత్త మెఱుంగుచునుండు ఁ జూవె వే
దములును బంచభూతములు ధర్మువు సంధ్యలు నంతరాత్మయున్
యముఁడును జంద్రసూర్యులు సహంబును రాత్రియు న న్మహాపదా
ర్థము లివి యుండగా నరుఁడు దక్కొన నేర్చునె తన్ను మ్రుచ్చిలన్

Pages