S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

నేర్చుకుందాం

06/19/2016 - 07:25

క. అంబుజలోచన గని విన
యంబున నమ్మునికి మ్రొక్కి యనురాగముతో
డం బుష్పావచయ వ్యా
జంబున విహారించుచుండె సఖులుం దానున్
భావం: పద్మనేత్ర అయిన మేనక వినయంతో విశ్వామిత్రుడికి నమస్కరించి, ప్రీతితో పూలుకోసే నెపంతో చెలికత్తెలూ తానూ విహరిస్తూ ఉన్నది.
చ. అలసత యొప్పుఁగా దరుణి యమ్మునిపల్లభుమ్రోల నున్న స
మ్మిళిత సుగంధలంధురస మీరవశంబునఁ దూలి బాలపై

06/17/2016 - 21:58

ఆ. చెలగి లేవ నేడ్చు చిఱుతుక దానిఁగ్ర
వ్యాదఘోర మృగము లశనబుద్ధిఁ
బట్టకుండఁ జెట్టుపలఁ గప్పి రక్షించు
కొని శకుంతతులు గూడియుండె

06/16/2016 - 21:43

క. అందుఁదనదృష్టి నాటుడుఁ
గందర్ప నిశాత సాయంకబంబులు పెలుచన్
డెందముఁ గాఁడిన ధృతి సెడి
కంది మునీంద్రుండు దానిఁగవయం దివిరెన్

06/16/2016 - 04:50

క. అంబుజలోచన గని విన
యంబున నమ్మునికి మ్రొక్కి యనురాగముతో
డం బుష్పావచయ వ్యా
జంబున విహారించుచుండె సఖులుం దానున్
భావం: పద్మనేత్ర అయిన మేనక వినయంతో విశ్వామిత్రుడికి నమస్కరించి, ప్రీతితో పూలుకోసే నెపంతో చెలికత్తెలూ తానూ విహరిస్తూ ఉన్నది .
చ. అలసత యొప్పుఁగా దరుణి యమ్మునిపల్లభుమ్రోల నున్న స
మ్మిళిత సుగంధలంధురస మీరవశంబునఁ దూలి బాలపై

06/14/2016 - 21:53

చ. అనిమిషకాంతయున్ నవ లతాంత విభూషణ లీల నల్లన
ల్లన వనకేళి లాలన విలాసగతిం జనుదెంచి ముండటం
గనియె మహామునిప్రవరుఁ గౌశికుఁ గౌశిక చిత్తు భీతి సం
జనన మహాతవ శ్చరణ సంయత చిత్తు నిరస్తచిత్తజున్

06/12/2016 - 21:38

క. చల్లని దక్షిణ మారుత
మల్లన వీతెంచెఁ దగిలి యా లలనాధ
మ్మిల్ల కుసుమాంగరాగన
ముల్లస నసుగంధి యగుచు ముని వరుమీఁడన్

06/11/2016 - 22:10

ఉ. అమ్ముని యల్గి చూచుదును నా క్షణమాత్రన గో త్రధారుణీ
ధ్రమ్ములు ప్రయ్యు, నయ్యిసుము దక్కఁగ సంబుధు లింకు, మూఁడులో
కమ్ములు దిర్దిరం బరుగు, గాడ్పు చలింపఁగ నోదు, సుగ్రతం
బమ్మిన యట్టి కోప పరుపాలికి భామలు వోప నోడరే

06/10/2016 - 21:22

చ. వనజ భవప్రభావుఁ డగువాని వసిష్ఠు నపత్యశోక మ
న్వననిధిలోన ముంచిన యవారి తసత్త్వుడు నిన్నుఁ దొట్టి రుూ
యనిమిషులెల్లవానికి భయంపడుచుండుదు రట్టి యుఘ్రకో
పసుకడ కిప్పుడేఁగు మని పాడియె యిప్పని నన్ను ఁబంపఁగన్

06/09/2016 - 21:35

సీ. అనఘుఁడు రాజర్షియై తన శ్శక్తిమై బ్రహ్మర్షిభావంబుఁ బడసియున్న
సన్మునీశ్వరుఁడు విశ్వామిత్రుఁ డతిఘోర తపము సేయుచునున్నఁ దత్తవమున
కెంతయు వెఱచి దేవేశ్వరు డప్పరో గణములతో నగ్రగణ్యయైన
దాని మేనక యను ధవళాక్షిఁ బిలిచి ‘విశ్వామిత్రుపాలికి ఁ జని తదీయ
ఆ. ఘోరతపము చెఱచి కోమలి
నాదైన దేవ రాజ్యమహిమఁ దివిరి నీవు
గావు’ మనిన నదియుఁ గడు భయంపడి యమ

06/09/2016 - 04:48

క. ‘ఇక్కమలాక్షి శకుంతల
యెక్కడియది? దీని అన్న మెవ్విధ మని త
మ్మొక్క ముని నాథుఁ డడిగిన
నిక్కాశ్యపు లర్థి ఁజెప్పి రేను వినంగన్

Pages