S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

నేర్చుకుందాం

02/21/2016 - 01:11

మ. చతురంబోధి పరీత భూవలయమున్ నద్వీప సారణ్యస
క్షితిభృద్కం బగుదాని భూరి భుజశక్తిం జేసె పాలించుచుం
గ్రతువుల్ నూ ఱొనరించి కీర్తి వెలయంగా దిక్కులన్ నిర్జితా
హితుఁడై యానహుషుండు దాఁ బడసె దేవేంద్ర త్వముం బేర్మితోన్

02/19/2016 - 21:24

క. విని దానినుడుపఁగాబ్ర
హ్మనియుక్తుండై ననత్కునూరుఁటు మహికిం
జరుదెంచె బ్రహ్మలోకం
బున నుండి యనేక దివ్యముని సంఘము తోన్

02/19/2016 - 04:09

క. ఇమ్మహిఁ ద్రయోదశద్వీ
పమ్ములు దనశౌర్య శక్తిఁ బాలించి మదాం
ధ్యమ్మున విప్రోత్తమని
త్తమ్ములు దానపహరించె ధనలోభమునన్

02/17/2016 - 23:12

చ. నిరుపమ ధర్మమార్గ పరినిష్ఠితులై మహియెల్లఁగాచుచుం
బరఁగిన తొంటి పూరు కురు పాండు మహీశుల పేర్మిఁ జేసి భూ
భరవహనక్షమం బగుచుంఁ బౌరవ కౌరవ పాండవాన్వయం
బురు గుణసంపదం బెరిఁగి యొక్క సమస్త జగత్ప్రసిద్ధ మై

02/17/2016 - 05:54

సీ. అభ్యస్తవేద వేదాంగులు విధిదత్త దక్షిణాప్రేణిత ధరిణిదేవు
లనవరతాశ్వమేధానభృథస్నాన పూనమూర్తులు కృతపుణ్యులహిత
వర్గజయుల్ ప్రాప్త వర్గ చతుష్టయుల్ సత్త్వాదిసద్గుణ జన్మనిలయు
లాభరతాది మహామహీపాలకు లిద్ధయశోర్థులెందేని ఁబుట్టి
ఆ. రట్టి కౌరవాన్వయంబుఁ బాండవ నృప
రత్నములకు వారిరాశియైన
దాని వినఁగ వలతుఁ దర్దయుఁ బ్రీతితో
విప్రముఖ్య నాకు విస్తరింపు

02/14/2016 - 20:07

సీ. యమువంశమునఁ బుట్టె నధిపతి ధర్మజుం డనిలాంశమునఁబుట్టెననిల జుండు
శక్రాంశమున ధనంజయుఁ డుదయించె నా శ్వినుల యంశముల నూర్జితులు నకుల
సహదేవులన వద్యచరితులు పుట్టిరి శ్రీమూర్తి యై యాజ్ఞసేని పుట్టె
నగ్ని యంశమున జితారి ధృష్టద్యుమ్ను ఁడన బుట్టె ద్రుపద రాజాస్వయనమున
ఆ. ననఘ యిది సురాసురాంశానతారకీ
ర్తనము దీని వినిన దవిలి భక్తిఁ
జదివినను సమస్త జనులకు నఖిలదే

02/13/2016 - 23:01

క. మాండవ్యుల డను మునివరు
చండతర క్రోధజనిత నాపంబున ధ
ర్ముందఖిల ధర్మతత్త్వవి
దుండనఁవిదురుఁ దనఁబేర్మితో నుదయించెన్
భావం: మాండవ్యమహాముని తీవ్రంగా కోపించి ఇచ్చిన శాపం వలన యమధర్మరాజు సమస్త ధర్మాల స్వభావం ఎఱిగినవాడుగా విదురుడనే పేరుతో జన్మించారు.

02/12/2016 - 20:22

క. అలఘుఁడు కామక్రోధా
దుల యేకత్వమునఁబఉట్టె ద్రోణునకు మహా
బలుఁ డశ్వత్థామ
ప్రళయాంతకుఁ దస్త్ర పరిణితు ఁ డగుచున్
భావం : కామక్రోధాదుల ఏకత్వం వలన శత్రు ప్రళయాన్ని అణిచేవాడున్నూ, అస్తశ్రస్త్రాదులతో ఆరితేరిన వాడున్నూ మహాబలశాలియున్నూ అయిన అశ్వత్థామ ద్రోణుడికి జన్మించాడు.

శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము - ఆదిపర్వము

02/12/2016 - 03:35

క. ముదునఁబ్రభాసుఁడను నెని
మిది యుగు వసునంశమునను మేదిని భీష్ముం
డుదయించె సర్వవిద్యా
నిడుఁ డపజిత పరశురామ వీర్యుఁడు బలిమిన్
భావం: ప్రభాసుడనే ఎనిమిదవ వసువు యొక్క అంశతో సమస్త విద్యలు ఎరిగినవాడు తన బలిమితో పరశురాముడిని గెల్చినవాడు అయినట్టి భీష్ముడు జన్మించాడు.

02/11/2016 - 07:06

క. యాదవ వంశంబున జగ
దాదిజుఁడగు విష్ణుదేవునంశంబున సు
త్వాదిల్లెఁ గృష్ణుడవగత
భేదుఁడు వసుదేవ దేవకీ దేవులకున్

భావం: జగత్తుకు ఆద్యుడైన మహావిష్ణువు అంశంతో శ్రీకృష్ణుడు యాదవవంశంలో దేవకీవసుదేవులకు జన్మించాడు.

క. శ్రీవెలుఁగ రోహిణికి వసు
దేవున కుదయించె విష్ణుదేవాంశమునన్
భూవంద్యుఁడనంతుఁడు బల
దేవుండు ప్రలంబ ముఖ్యదితి జాంతకుఁడై

Pages