S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

నేర్చుకుందాం

01/04/2016 - 04:34

ఉ. ఆర్తిహరక్రియాభిరతుఁ డై కృతసన్నిని యై ప్రదక్షిణా
వర్త శిఖాగ్రహస్తముల వహ్ని మహాద్విజ దివ్యమంత్రని
ర్తర్తిత హవ్యముల్ గొనుచు వారి జ వైరికులేశ నీకు సం
పూర్తమనోరభంబులును బుణ్య ఫలంబులు నిచ్చుచుండెడున్

01/03/2016 - 00:40

శా. విద్వన్ముఖ్యుఁడు ధర్మమూర్తి త్రజగద్విఖ్యాత తేజుంటు కృ
ష్ణాద్వైపాయనుఁ డేగుదెంచి, సుత శిష్యబ్రహ్మసంఘంబుతో
సద్వంద్యుండు సదస్యుఁ డయ్యె ననినన్ శక్యంబె వర్ణింప సా
క్షాద్విష్ణుండన నీవు భూపతులలో ఁ గౌరవ్యవంశాగ్రణీ

01/01/2016 - 23:05

ఉ. అమ్మనుజేంద్రుఁడైన నలుయజ్ఞము, ధర్మజరాజనూయయ
జ్ఞమ్ముఁ బ్రయాగఁ జేసిన ప్రజాపతియజ్ఞముఁ బాశపాణియ
జ్ఞమ్మును గృష్ణుయజ్ఞము నిశాకరుయజ్ఞము నీమనోజ్ఞ య
జ్ఞమ్మును నొక్కరూప విలసన్మహిమం గురువంశవర్థనా

12/31/2015 - 04:16

తరలము
కువలయంబున వారి కోరిన కోర్కి కిం దగ నీవు పాం
దవకులంబు వెలుంగ ఁ బుట్టి దృఢంబుగా నృపలక్ష్మితో
నవనిరాజ్యభరంబు దాల్చినయంతభుండి మఖంబులం
దివిరి యిష్ట్ధనంబు లిచ్చుట దృప్తులైరి మహాద్విజుల్

12/29/2015 - 22:41

మ. రజనీనాథకు లైక భూషణుఁడ వై, రాజర్షి వై, ధారుణి
ప్రజనెల్లన్ దయతోడ ధర్మచరితం బాలించుచుం, దొంటి ధ
ర్మజు నాభాగు భగీరథున్ దశరథున్ మాంధాతృ రామున్ రఘున్
విజయుం బోలితి సద్గుణంబుల జగద్విఖ్యాత పారీక్షితా!

12/29/2015 - 01:53

క. విమల తపోశిభవంబున ఁ
గమలజు నట్టిండ విగత కల్మషుఁ డాస్తీ
క మహాముని రుూతని వచ
నమున మహాహికుల రక్షణం బగుఁ బేర్మిన్

12/27/2015 - 22:20

క. ప్రస్తుత ఫణిసత్త్ర భయ
త్రస్తాత్ముల మైన యస్మదాదుల కెల్లన్
స్వస్తి యొనర్పఁగ నవసర
మాస్తీకున కయ్యె నిప్పు డంబుజనేత్రా!

12/26/2015 - 21:20

క. తక్షకుఁడతిభీతుండై
యా క్షణమున నరిగె ‘సురగణాధిప నన్నున్
రక్షింపుము రక్షింపుమ
రక్షింపుమ ’ యనుచు నప్పురందరు కడకున్

12/25/2015 - 22:44

క. తడఁబడ బడియెడు రవమును
బడి కాలెడు రవముఁ గాని గాలి పలుదెఱఁగుల ప్ర
స్సెడు రవమును దిగ్వలయముఁ
గడుగొని మ్రోంచి నురగకాయోర్థిత మై
భావం: తొట్రు పాటు పడుతూ అగ్నిలో పడేటప్పుడు కలిగే ధ్వనియున్నూ, పడి కాలే ధ్వనియున్నూ కాలి పెక్కు విధాల బ్రద్ధలయ్యేప్పుడు కలిగే ధ్వనియున్నూ పాముల దేహాల నుండి బయల్వడినవై దిక్ చక్రాన్ని అతిశయంగా మ్రోగేటట్లు చేశాయి.

12/24/2015 - 08:05

మ. అతివేగాకుల చిత్తులై పడి, రుదాత్తాశీవిషాగ్నుల్, సితా
సిత పేతారుణ వర్ణదేహులు, నవానృగ్రక్తనేత్రుల్ మహో
న్నతు లేక త్రిక పంచ సప్త నవ నానామస్తకుల్ పల్వు రు
ద్ధత నాగేంద్రులు బ్రహ్మదండహతి నార్త్ధ్వానులై వహ్నిలోన్

Pages