S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

మెయిన్ ఫీచర్

03/03/2019 - 23:51

‘‘మాతాచ పార్వతీదేవీ పితాదేవో మహేశ్వరః
బాంధవాః శివభక్తాచ స్వదేశో భువనత్రయం’’.

03/01/2019 - 19:35

భగవంతుని కొరకు పరితపింపవలయును. కామినీ కాంచనములపై మనసు బెట్టుకొని భగవన్నామస్మరణ చేసినందువల్ల నేమి లాభము,. కేవల మంత్రము వలన తేలుకాటు మానదు. ఆవుపేడ యొక్క పొగను కూడా అచట వేయవలయును. ఒక్కసారి భగవన్నామము నుచ్చరించినందువలననే నరుని సమస్త పాపములను హరించును. సందియము లేదు. కాని వెనువెంటనే నరుడు పాపకార్యములను చేయుచున్నాడే. ఇక మరల పాపము చేయనని ఒట్టుపెట్టుకొనుటకు వానికి మనో బలము చాలదు.

02/28/2019 - 20:15

శ్రీగురుదేవు డొకశిష్యున కిట్లు బోధించెను: ‘‘్భక్తిమార్గమున సులభముగా ఇంద్రియ నిగ్రహము లభించును. మానసమున భగవద్భక్తి వృద్ధిపొందిన కొలదియు విషయ భోగములు రసహీనముగా గాన్పించుచుండును. తమ బిడ్డ చనిపోయిన దినమున ఇంద్రియ సుఖములు భార్యాభర్తల నాకర్షింపజాలునా?’’
శిష్యుడు: కాని భగవానునియందు నాకు భక్తి కుదురకున్నది.

02/27/2019 - 19:33

అట్లే తీవ్ర జపతపముల నొనర్చి ఈశ్వర సాక్షాత్కారముబడసిన మహనీయుల సాంగత్యము చేయుటచేతను వారి సదుపదేశముల ననుసరించుట చేతను అనేకులు తమ మనస్సును భగవంతునిపై లగ్నముచేసికొందురు.
341. వకీలు కాన్పింపగనే వ్యాజ్యెములును కోర్టులును తలపునకు వచ్చను. అటులనే సద్భక్తులు గాన్పించునపుడు భగవంతుడును ఆముష్మికమును తలపునకువచ్చును. (చూ.599)

02/26/2019 - 19:31

ఆవులు కడుపార మేసి నెమ్మదిగా ఒకచోట పరుండి నెమరు వేయును. అటులనే నీవొక పుణ్యక్షేత్రమును దర్శించిన పిమ్మట. అచట నీ మనస్సున నుదయించిన పవిత్ర భావములను గైకొని, యేకాంత స్థలమున గూర్చుండి వానిలో నీవునిమగ్నుడ వగువఱకును మననము చేయవలయును. ఆ క్షేత్రములనుండి మఱలగనే విషయ భోగములకు దాసుడవై ఆ యుత్తమ భావములనన్నిటిని బోగొట్టుకొనరాదు.

02/25/2019 - 19:32

ఆ కాలమున విగ్రహారాధనను తీవ్రముగా ఖండించుచుండెడి కేశవ చంద్ర సేనునితో శ్రీ గురుదేవుడొకప్పుడిట్లు పలికెను: ‘‘ఈ విగ్రహములు నీ మనస్సులో ఎందుచేఱాయి, గడ్డి, కఱ్ఱ అనుభావములను గల్గంపవలెను? నిత్యానంద ప్రజ్ఞానమయియగు అల జగన్మాతయే ఈ రూపములన్నిటను వెల్గొందుచున్నదని నీవేల గ్రహింపరాదు?’’

02/24/2019 - 19:44

ఈ కాలపు జనులు ప్రతి విషయమందలి సారమును తెలియగోరుదురు. మత ధర్మములందును వారికి సారమేకావలయును గాని అముఖ్యమగునని (కర్మకలాపములు, వాదములు, మతములు) వారికక్కఱలేదు.
321. చేపలను దినువారు నిరుపయోగములగు తలను తోకను విడిచిపెట్టి నడుమనున్న మెత్తని భాగమును మాత్రమే తినగోరుదురు. అటులనే మన ధర్మశాస్తమ్రులందలి విధులలో కాలక్రమమున ప్రస్తుత కాలమునకు అక్కఱకువచ్చునట్లు ఒనరింపవలయును.
విగ్రహారాధన

02/22/2019 - 20:29

కాని యిట్టి దివ్యానుభవము కలుగకుండునంతవఱకు ఇతరులందలి యెక్కువ తక్కువలను లక్షింపకుండుటెవ్వరికిని సాధ్యముకాదు. అట్టివారెల్లరును జాతి భేదాదులను పాటింపవలయును. అజ్ఞాన స్థితిలోనే కులాచారములను జాతి భేదములను అన్నిటిని త్రోసిరాజని విచ్చలవిడిగా సంచరించుచు సిద్ధత్వమును పొందినటుల నటించునేని, అట్టివాడు కృత్రిమముగా పండవేసిన లేత కాయవలె చెడును.

02/21/2019 - 19:12

అతిపెద్ద వైష్ణవ క్షేత్రంగా ఖ్యాతిగాంచినది యాదగిరి లక్ష్మీ నరసింహస్వామి క్షేత్రం. రాష్ట్ర రాజధాని హైదరాబాద్‌కు అత్యంత సమీపంలో గల ఈ యాదగిరి నరసింహుడు సర్వ జనావళికి కష్టాలను దూరం చేసే కలియుగదైవంగా భాసిల్లుతున్నాడు.

02/20/2019 - 19:21

కాబట్టి, అలాంటి ప్రమాదాన్ని, అభద్రతను ఎదుర్కొనేందుకు వున్న ఏకైక మార్గమే చక్కని అవగాహనతో కూడిన ఎరుక.

Pages